အမိအရ ဖမ္းကိုင္ရမယ့္ အဓိက စြမ္းအားမ်ား


နိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံတြင္ လုံေလာက္စြာ ရွိေနရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုမွာ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ဘာသာရပ္မ်ားကို အေျခခံက်က် သေဘာေပါက္ နားလည္တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူေတြက အေသအခ်ာကို လက္ခံေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ နိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္နဲ႕ သက္ဆိုင္ၿပီး အခ်ိန္ယူကာ တည္ေဆာက္ယူရမယ္ အရင္းအျမစ္ကိစၥ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိုလည္း အျပည့္အ၀ လက္ခံ ယုံၾကည္ထားၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ သစ္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အၾကားအလပ္မရွိ ဆင္းရဲမႈေတြက ကင္းလြတ္ေစဖို႕ ေက်းလက္လူမႈ စီးပြား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႕ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ေတြကို ဗဟိုေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီနဲ႕ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ ဖဲြ႕စည္းၿပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ ရာမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႕ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့က်ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား အဆင့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြက ေပၚထြက္လာတဲ့ လုပ္ငန္းက႑ (၈)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုပ္ငန္းက႑ (၈)ရပ္လုံးကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႕ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေတြက ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖဲြ႕ေတြအေနနဲ႕ စာရင္းဇယားေတြ ျပဳစုၿပီး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ က႑အရပ္ရပ္ကို အခ်ိန္ကာလေတြ သတ္မွတ္ၿပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ အားတက္ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေစတနာနဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အျမင္ေတြကို မထားဘဲ ဟိုဟာက မွားတယ္၊ ဒီဟာကေတာ့ျဖင့္ ယုတၱိမတန္ဘူး စတဲ့ အျပစ္ျမင္ အဆိုးျမင္၀ါဒီေတြရဲ႕ စစ္မေရာက္ခင္က ျမွားကုန္တဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြနဲ႕ ျပည္သူနဲ႕ အစိုးရကို စိတ္၀မ္းကဲြ အျမင္ေတြလဲြေစဖို႕ တစ္ထြာတစ္မိုက္ေလာက္ေသာ ဥာဏ္ေလးနဲ႕ ေျပာဆို ၀ါဒျဖန္႕လာတာေတြကို ၾကားသိ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ယင္းတို႕က မီဒီယာမ်ား ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚတြင္လည္းေကာင္း ျငင္းခုံမႈမ်ားမွ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ျဖစ္တည္လာေစဖို႕ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပုန္ကန္စိတ္ေတြ ကိန္းစပ္လာေစမယ့္ အယူအဆမွားေတြကို တစ္စတစ္စ သြပ္သြင္းဖို႕ ႀကိဳးပမ္းလာတာေတြကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။
အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္၀ါဒျဖန္႕တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အၿမဲ မေကာင္းျမင္ၿပီး ပိတ္ဖို႕ ဆို႕ဖို႕ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ဆန္႕က်င္သူမွန္သမွ် မွားမွား မွန္မွန္ ေထာက္ခံ ကူညီမယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ပ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ပေယာဂေတြပါသလို ျပည္ပေရာက္ၿပီး လက္ေၾကာတင္းေအာင္ လုပ္မစားတတ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မေကာင္းေၾကာင္း လက္ရွိ အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာမွ အဲဒီအေျခအေနေတြကို ဆန္႕က်င္ျပမွ ထမင္း၀၀ စားရတဲ့ ျပည္ေျပးေတြရဲ႕ လုပ္စား ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္က လုပ္ရပ္ေတြလည္း ပါ၀င္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ ေခါင္းမာမာနဲ႕ ကိုယ္လုပ္သမွ် ကိုယ္ေျပာသမွ် အမွန္ေတြပါလို႕ ထင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းမာသူ အုပ္စုေတြရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႕မႈေတြဟာ တကယ္တမ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြား ေကာင္းမြန္ ေျပလည္ေစေရးအတြက္ အဟန္႕အတား အေႏွာက္အယွက္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႕ ေထာက္ျပေျပာဆိုေနတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ ၾကားသိေနရတဲ့ အထဲက ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ျပရလၽွင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ကားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသင့္သည္ဆိုေသာ အယူအဆမ်ိဳး၊ က်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို ခြဲျခားစဥ္းစားေသာ ကိစၥမ်ိဳး၊ ပို႔ကုန္ကို မတိုးခ်ဲ႕ဘဲ သြင္းကုန္ကို ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ အယူအဆမ်ိဳး စတဲ့ အယူအဆေတြကို ေထာက္ျပၿပီး အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေပၚမွာ အျပစ္ဖို႕ အေၾကာင္းရွာၿပီး ျပည္သူနဲ႕ အစိုးရ စိတ္၀မ္းကဲြကာ အယုံအၾကည္ေတြ ကင္းမဲ့ေအာင္ ေရရွည္ စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္လာတာေတြကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။
နိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ေဒသတြင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Regionalization) ၊ ကမၻာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မွု (Globalization) အႀကီးအက်ယ္ ထြန္းကားလာတဲံ ယေန႔အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးမွာ အထူးတလည္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာတဲ့ အေျခခံသီအိုရီ ႏွစ္ရပ္မွာ COMPARATIVE ADVANTAGE ေခၚ အရင္းအျမစ္ခ်င္း ႏိႈင္းရအားသာခ်က္နဲ႕ COMPETITIVE ADVANTAGE ေခၚ အခြင့္အလမ္းခ်င္း ႏိႈင္းရအားသာခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာ လက္ခံရမွာပါ။ ဒီလိုလက္ခံမႈနဲ႕အတူ ျပည္သူနဲ႕ အစိုးရ စိတ္တူကိုယ္တူ တက္ညီလက္ညီ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ကလည္း အဓိကက်တဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ အားလုံး သတိမူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ နိုင္ငံသားတိုင္းကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးၿပီး ဆင္းရဲမွႈ ေလၽွာ့ခ်ေရးမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္ရဲ႕ မူဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အတိအက် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါက လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဝင္ေငြနည္းျခင္းလို႕ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြနည္းျခင္းမွာ GDP နည္းလို႕ ျဖစ္ရတယ္လို႕လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ GDP ေသးငယ္လြန္း လို႕ GDP ကို လူဦးေရနဲ႕ စားလိုက္တဲ့အခါ လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြလည္း နည္းပါးသြားျခင္း ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာၾကတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ GDP ႀကီးေအာင္ မျပဳလုပ္ဘဲ ေန၍မရဘူးဆိုတဲ့ အေျဖထြက္လာပါတယ္။ GDP ႀကီးေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုလၽွင္ နိုင္ငံရွိ လူဦးေရသန္း ၅၀ သန္း ၆၀ ေလာက္အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း သက္သက္ျဖင့္ မရတာကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာတာ ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ လူေတြ ေက်းလက္ေဒသက ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အသီးအပြင့္ကို မခံစားရတဲ့သူေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရး လုပ္စားေနၾကမယ့္ အစား ျပည္သူနဲ႕ အစိုးရ ညီတူ မွ်တေသာ အျမင္ေတြ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈေတြနဲ႕ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္လို႕ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးဆုံး ညီညြတ္ေသာ စြမ္းအားကို အမိအရ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖမ္းကိုင္ၾကပါစို႕လို႕ တိုက္တြန္း တင္ျပလိုက္ရ ပါတယ္။ ေမာင္မင္းခ်င္း

၁၁ - ၈ - ၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမ်ား


 • ျမန္မာစစ္တပ္ တိုက္ေလယာဥ္ ၄ စင္း SSPP /SSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအထက္ ပ်ံဝဲ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • ေနျပည္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ပထမဆံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္မည္ - ဧရာဝတီ click here
 • အစိုးရ ေျပာခြင့္ရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ - ဧရာဝတီ click here
 • ရွမ္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ၃ ေသာင္း အကူအညီ လိုအပ္ - ဧရာဝတီ click here
 • ဧရာဝတီကို ကယ္တင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၿပီ - ဧရာဝတီ click here
 • ဧရာဝတီျမစ္အေရး ျပည္တြင္းမီဒီယာ ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္ - ဧရာဝတီ click here
 • ျမန္မာစစ္တပ္ကို အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္မ်ား ေဝဖန္ - မဇိၥ်မ click here
 • ၾကက္ကုလားကို ရပ္ကြက္မႉးခန႔္လို႔ အရပ္က ကန္႔ကြက္ - မဇိၥ်မ click here
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္မွ ရဲသားမ်ား၏ လစာ တ၀က္ေငြကို အထက္အရာရွိမ်ားမွ ျဖတ္ေတာက္ယူ - နိရဥၥရာ click here
 • ဆည္ေရေဖာက္ခ်သျဖင့္ တိုက္ႀကီး၊ ဥကၠံတဝိုက္ ရြာ ၂၀ ေက်ာ္ေရျမဳပ္ - ဧရာဝတီ click here
 • တရုတ္ျပည္ေရာက္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး၀ါးျပတ္ေနျပီ - မိုးမခ click here
 • တရုတ္ျပည္ေရာက္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားကို မူးယစ္မႈျဖင့္ တရုုတ္ရဲက စစ္ေဆးဖမ္းဆီးေန - မိုးမခ click here
 • ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ တရားစြဲခံရ - ဧရာဝတီ click here
 • အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္ေအ ေဆြးေႏြး - ဘီဘီစီ click here
 • SSA ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ ခ်ဳံခုိ တုိက္ခုိက္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ထုိင္းအစုိးရသစ္ကို ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိ - ကႏၲာရဝတီတိုင္းမ္ click here
 • တိုက္ပြဲအတြင္း အရပ္သား ေသဆံုးမႈ သွ်မ္းတပ္ ျငင္းဆို - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • ျမန္မာစစ္တပ္အား သွ်မ္းျပည္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ဖြဲ႕ ေပါင္းတိုက္ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • မိုင္းလားနယ္ေျမေက်းရြာ ၇ရြာအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ေတြ႔ရန္ အစုိးရ ကမ္းလွမ္း - ဧရာဝတီ click here
 • မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း - ဒီဗီြဘီ click here
 • ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕တခု အစိုးရက တရားဝင္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ဖြဲ႕ေပးမည္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ကရင္နီအမ်ဳိးသားတို႔၏ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကို မေမ့ထားရန္ ေကအဲန္ပီပီ မွာၾကား - ကႏၲာရဝတီတိုင္းမ္ click here
 • ေကအိုင္အိုကိစၥ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမည္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အစိုးရသာ ထုတ္ျပန္သင့္ - KIC click here
 • ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားစြဲဆို - ဒီဗီြဘီ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေအာင္ဆန္းဥိီးနဲ႔ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ကို တရားစြဲ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • အိမ္အမႈကိစၥ ဦးေအာင္ဆန္းဦးကို တရားစြဲ - ဘီဘီစီ click here
 • ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္ကုိ ေဒၚစု တရားစြဲ - ဗီြအိုေအ click here
 • ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ - NLD click here
 • ေတာင္ဒဂံုလယ္သိမ္းခံ လယ္သမားသားသမီးမ်ားကို ေဒၚစုက ပညာေရးေထာက္ပံ့ - ဒီဗီြဘီ click here
 • သင္ၾကားမွဳ အေထာက္အကူ ပစၥည္းေတြ NLD လွဴဒါန္း - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • မယ္ရာမိုစခန္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းျပန္မဖြင့္ႏိုင္ေသး - KIC click here
 • အစိုးရသစ္ ပထမဆံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္မည္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • အမတ္ (၂၃) ဦး အိတ္ဖြင့္ေပးစာ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဝဖန္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ျမန္မာစစ္တပ္ ေစာ္ကားမႈ ရပ္တန္႔ေရး အေမရိကန္ အမတ္မ်ား တုိက္တြန္း - ဗီြအိုေအ click here
 • ျမန္မာ့အေရး ဖိအားေပးဖို႕ ကလင္တန္အား အထက္လႊတ္ေတာ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား တိုက္တြန္း - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အဂတိလိုက္စားမႈ သံသယျဖင့္ ေခၚယူစစ္ေဆးခံရ - မဇိၥ်မ click here
 • ထုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အားတက္ - ဧရာဝတီ click here
 • လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလိမ္ခံရသလား - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ဆန္စပါးမူဝါဒမ်ား ေျပာင္းရန္ တင္ျပမည္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ဆန္စပါးမူဝါဒအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မည္ - မဇိၥ်မ click here
 • စည္သူေဇယ် အီလက္ထေရာနစ္ အယူခံ ပယ္ခံရ - မဇိၥ်မ click here
 • နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၈၀ေက်ာ္ KNLA ထံ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ - KIC click here
 • ကခ်င္အာဇာနည္ေန႔ ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ကခ်င္ အာဇာနည္ေန႔ က်င္းပ - မဇိၥ်မ click here
 • ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈ ေဒသခံေတြ ထိခုိက္ - ဗီြအိုေအ click here
 • ျမစ္ဆံုေရကာတာအေရး ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ ေဝဘန္ - ဘီဘီစီ click here
 • ဧရာဝတီျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းစာပါ အစိုးရအာေဘာ္ကို EMG တံု႔ျပန္ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ႏွစ္ ၃ဝ အတြင္း အဆိုးဆံုး ေရႀကီးမႈ ပဲခူးတြင္ ျဖစ္ပြား - မဇိၥ်မ click here
 • ပဲခူးေရႀကီး၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္း ပ်က္ - ဧရာဝတီ click here
 • ပဲခူးနဲ႔ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္မွာ စံခ်ိန္တင္ ေရလႊမ္းမိုး - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္း ေဒသခံေတြ ဒုကၡေရာက္ - ဗီြအိုေအ click here
 • အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အတြင္း ပဲခူးျမစ္ေရ စုုိးရိမ္ဖြယ္ ျမင့္တက္ - မိုးမခ click here
 • ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျမန္မာ နယ္စပ္ ႏွစ္ဘက္လုံးမွာ ေရႀကီး - ဘီဘီစီ click here
 • ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေက်းရြာ တခ်ိဳ႕ မိုးၾကီး၍ ဒုတိယအၾကိမ္ ေရျမဳပ္ - နိရဥၥရာ click here
 • ျမန္မာအမတ္ေတြ တက္ေရာက္မယ့္ကိစၥ AIPMC ကန္႔ကြက္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • HIV ပိုးပမာဏကို မစစ္ေဆးဘဲ ARV ေဆးေသာက္ခုိင္း - ဒီဗီြဘီ click here
 • ေအာက္တိုဘာမွာ မုန္တုိင္း အႏၱရာယ္ရွိ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကားလမ္း ပ်က္စီး၍ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေန - ခုိႏူမ္းထုန္ click here
 • ၈၈ က ေမြးဖြားလုိက္တဲ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ မိဆူးပြင့္ - ကႏၲာရဝတီတိုင္းမ္ click here
 • မုဒုံၿမဳိ႕နယ္တဝုိက္ CDMA ဖုန္းဆက္သြယ္မရျဖစ္ေနဆဲ - မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ click here
 • ၁ ေဒၚလာကုိ ျမန္မာေငြ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္သင့္သလဲ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • တုိင္လုိ႔ စစ္ေဆးေနျပီ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ေလွကားထစ္ေပၚက တို႔ရဲေဘာ္ေတြ - ကႏၲာရဝတီတိုင္းမ္ click here
 • ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အတၴဳပၸတၲိ (၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ထိ) အီးဘုုတ္ ရႏိုုင္ျပီ - မိုးမခ click here
 • မႏၲေလး ရန္ကင္းေတာင္ေျခတြင္ ေျမေစ်းတက္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • မစ္ရွီဂန္ကေပးတဲ့စာ(၈၁) - မိုးမခ click here
 • ဟုိေရွးအႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္က (ေဆာင္းပါး) - မဇိၥ်မ click here
 • ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ပဲခူး ေရႀကီးမွဳ (၂၀၁၁) ဓါတ္ပံုမ်ား - ယေန႔ျမန္မာ click here
အေမရိကန္ ဆီးနိတ္တာေတြ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ စာတင္ click
- ျမန္မာစစ္တပ္ ေစာ္ကားမႈ ရပ္တန္႔ေရး အေမရိကန္အမတ္မ်ား တုိက္တြန္း click
- ျမန္မာ့အေရး ဖိအားေပးဖို႔ ကလင္တန္အား အထက္လႊတ္ေတာ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား တိုက္တြန္း click
- SSA ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ click
- ရွမ္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ၃ ေသာင္း အကူအညီ လိုအပ္ click
- SSA ေျမာက္ပုိင္း ၿငိမ္သက္မႈ မရွိေသး click
- အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္ေအ ေဆြးေႏြး click

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий