အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္
အမွတ္ - ၉၇/ခ၊ အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၅) ရက္
၁၃၆၉ ခုႏွစ္၊ တပို႔တဲြလျပည့္ေက်ာ္ (၁၃) ရက္

ေၾကညာခ်က္ - ၉/ ၀၃/ ၀၈

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ (ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒအမွတ္ - ၁၄/ ၈၉ ျဖစ္ေသာ ”ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ” ကိုျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒ ပုဒ္မ -၃တြင္၊
”လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖင့္ဖဲြ႔စည္းရမည္။”
ဟူ၍ ျပဌာန္းထားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ယင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ (ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ပုဒ္မ - ၄၁၊ ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ႏွင့္အညီ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ ”ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္” အျဖစ္တရား၀င္ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံၾကရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ တရား၀င္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
တဖန္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ (ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ) သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ - ၁/ ၉၀ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ -၁၂ တြင္၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒပုဒ္မ - ၃ တြင္” လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရမည္” ဟူ၍ ျပဌာန္းပါရွိသည္။ ယင္း ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖဲြ႔စည္းျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔က ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္။
ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ရည္ညႊန္းၿပီး ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္တို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ပုဒ္မ - ၃ ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ - ၁/ ၉၀ အပိုဒ္ - ၁၂ တို႔ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ မလဲြမေသြေခၚယူ ဖဲြ႔စည္းေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏ (mandate) အပ္ႏွင္းလိုက္ေသာတာ၀န္အရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က အာဏာပိုင္မ်ားအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖဲြ႔စည္းေပးပါရန္ အႀကံျပဳျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ပါသည္။ အာဏာပိုင္တို႔က ၎တို႔ကိုယ္ တိုင္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ”ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ” ကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ျပည္ သူလူထု၏ လိုလားေတာင့္တေနေသာဆႏၵ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူဖဲြ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
သုိ႔ပါ၍ ”ဥပေဒျပဳသူသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူမျဖစ္ေစရ”၊ ”ဥပေဒ၏အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရ” ႏွင့္ ”ဥပေဒ အရာတြင္ အားလုံးအညီအမွ်ျဖစ္ရမည္” ဟူေသာမူမ်ားႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌက ဤေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္သည္ တႏိုင္ငံလုံး၊ တျပည္လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တရား႐ုံးခ်ဳပ္သို႔သြားေရာက္၍ အာဏာပိုင္မ်ား အား ”၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒပုဒ္မ - ၅ (က)(ဇ) ႏွင့္ (ည)” တို႔အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ - ၃ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ သီးျခားသက္သာခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၅၅ အရ ယင္းတာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ပ်က္ကြက္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္မျပဳရန္ႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားပါ တာ၀န္ရွိသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစရန္ အမိန္႔၊ ပညတ္ခ်က္ဒီကရီ ကို ထုတ္ဆင့္ေပးပါရန္အျပင္ အျခားရရွိခြင့္ရွိေသာ သက္သာခြင့္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးပါမည့္အေၾကာင္း” တရားစဲြဆိုခဲ့ပါသည္။ ယင္းတရားစဲြဆိုလႊာကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္က လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။
၄ - ၃- ၀၈ ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၏
အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကေတာ့ NLD အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၉၀ ရလဒ္က လက္ေတြ႔မက်ဘူးလို႔ေျပာၿပီး၊ ၉၀ အနုိင္ရ အမတ္ဆိုသူမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားကို ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိၾကျပန္ပါဘူး ၊ ထုတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေၾကညာခ်က္ေလးေတြ မေမ့ေအာင္ MEG က ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ျပန္တင္ေပးေနပါတယ္ )

မူရင္းလင္ ့

1 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

YL комментирует... @ 22 ноября 2011 г., 23:27

I would like to invite you all to come and listen Myanmar Music Online. I have a lot Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.

Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/

Thanks a lot!!

Отправить комментарий