ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
၂၀၀၇ ခုမွသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ တနလၤာေန႔က ေတြ႔ဆံု၍ စကား ေျပာခဲ့ၾကသည္။ (ယခု တင္ျပခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေတြ႔ဆံုမႈ ထပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည္။)
ထို႔ေနာက္ အစိုးရသစ္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အျခား ကိစၥမ်ားႏွင့္အတူ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုပြဲ၏ ရလဒ္ကို မီဒီယာက စစ္ေဆး ေမးျမန္းခံသည္ကို ေတြ ့ရသည္။
ဦးေအာင္ၾကည္ ဖတ္ျပေသာ တိုေတာင္းေသာ ေၾကျငာခ်က္ပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ကို တစ္ခုခ်င္း ဆန္ကာခ် ၾကည့္ေသာအခါ - အမွတ္စဥ္အလိုက္ -
၁- ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္း ေပးၾကေတာ့မည္။
(ယခင္က ႏွစ္ဘက္စလံုး ကိုယ့္ဆႏၵကိုသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အျဖစ္ ပံုေဖၚခဲ့ၾကသည္၊ ယခု ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို ကိုယ့္ဆႏၵ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ခံယူလာၾကၿပီဟု ထင္ရသည္။)
၂- ဒီမိုကေရစီေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို ႏွစ္ဘက္ လက္တြဲ၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္။
(ယခင္က ဤလက္ေတြ႔ လုပ္စရာမ်ားကို ေနာက္တန္း ပို႔ထားၿပီး အာဏာ၌ တရား၀င္မႈ (legitimacy in power) အေပၚ အျငင္းပြား ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ေတာင္းယူ၊ တိုက္ယူ၍ ရေသာ ေနရာမ်ား ရိွသလို ကိုယ္တိုင္ လုပ္ယူမွ (တည္ေဆာက္ ယူမွ) ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားလည္း ရိွသည္ ဆိုတာကို သေဘာ ေပါက္လာၾကၿပီဟု ယူဆရသည္။)
၃- ပဋိပကၡျဖစ္မည့္ သေဘာထားေတြ ေရွာင္ရွားမည္ - အျပဳသေဘာကိုဦး တည္မည္။ (ဤအခ်က္ကို ထပ္ရွင္းလင္း ေနစရာမလို)
၄- ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လုပ္ သြားမည္။ (ရွင္းစရာမလို)
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရမ်ားက ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ေသာ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို အေမြ ဆက္ခံ ထားရသည္။ စာရင္းခ်ျပရလွ်င္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရိွသည္။
၄င္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာ၌ တရား၀င္မႈ ျပႆနာ (legitimacy in state power) မွ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ လာေသာ ျပႆနာမ်ား - ျပည္တြင္းစစ္/ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား - ႏိုင္ငံတကာ၏ ၀ိုင္းပယ္ထားမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို ့ဆန္ရွင္
ဒုတိယ - ေခတ္အဆက္ဆက္ ညံ့ဖ်င္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (poor governance) ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ လူထုဆင္းရဲ မြဲျပာက်မႈ၊ ၀န္ထမ္းထု အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယား ေဖါင္းပြမႈႏွင့္ မထိေရာက္မႈ (bloated and inefficient bureaucracy) ပညာေရး၊ က်မၼာေရး ယိုယြင္းနိမ့္ က်ေနမႈ၊ အမ်ား ျပည္သူ႔ ကိုယ္က်င့္ တရားမ်ား ပ်က္စီးမႈ (public morality decay)၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား၏ အာဏာ အလြဲသံုးမႈ (abuse of power) ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုပ္ယုတ္ ပ်က္စီးလာေနမႈ စသည္ စသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာကို အာဖရိကရိွ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ Democratic Republic of Congo – DRC ႏွင့္ တတန္းတည္း ထားၾကသည္။)
ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ေမြးဖြား လာေသာ အစိုးရသစ္သည္ အစကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ‘နအဖ’၏ ေနာက္ခ်န္တပ္ (Rare guard) အျဖစ္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ပရိသတ္က ရႈျမင္ေနတာကို ခံရသည့္အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုဆိုးသြားခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာ၌ တရား၀င္မႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို ကုစားႏိုင္သင့္ သေလာက္ မကုစားႏိုင္ခဲ့ေခ်။
ရလဒ္မွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္အား ဒီမိုကေရစီ ကမၻာႀကီးက ယခင္ နအဖကို ဆက္ဆံသည့္ အတိုင္း ပံုစံ မေျပာင္းဘဲ ထားကာ ဆက္ဆံေနေသးသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မည့္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကမွ် ဖိတ္ၾကားတာ မေတြ႔ရေသး။ အေနာက္ကမၻာမွာ ၀င္ဆန္႔ဘို႔မဆို ထားႏွင့္ မိမိေဒသတြင္းမွ ရထိုက္သင့္ေသာ အလွည့္က် ASEAN ဥကၠဌရာထူး ရယူႏိုင္ေရးကိုပင္ မနည္း အားထုတ္ေနရသည္။
ရတက္ မေအးစရာ အေကာင္းဆံုး ကိစၥမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္လည္ က်ယ္ျပန္႔လာမည့္ အေရးျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ တက္လာလွ်င္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ မိမိတို႔အၾကား ျပႆနာကို ရပ္တည္မႈသစ္ ရႈေဒါင့္သစ္ (new attitude) မွ ေျဖရွင္းရန္ စိတ္ရည္သန္ ထားၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရသစ္ကို သံသယရိွဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ အေဟာင္းမ်ားကိုပင္ ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ ထားေနၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ေစတနာ (political will) ကို သံသယ ရိွစရာမလိုဟု ေျပာႏိုင္လွ်င္ပင္ သူအေမြခံ ထားရသည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ႏွင့္ အၿပီး လက္စသပ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္မွာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွ ျပည္သူလူထု အစိတ္အပိုင္း အားလံုး၏ ပါ၀င္မႈ (participation) ကို ရေအာင္ ယူႏိုင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။
ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ားအရ အစိုးရသစ္ကသာ မွန္မွန္ ကန္ကန္ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း ရိွလွ်င္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလြန္ အဖိုးတန္ အသံုး၀င္ေသာ ျပည္သူ ျပည္သား တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္။
(She is the most valuable asset the country owns at this moment.)
အေနာက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက သူမကို တန္းတန္းစြဲ ျဖစ္ေနသလို၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း- မည္မွ်ပင္ ေစတနာ မွန္ပါသည္ ဆိုလင့္ကစား သူတို႔ႏွင့္ ေသြးေျမက် ပဋိပကၡ ျဖစ္ဘူးသည့္ သူမ်ားထက္ စာလွ်င္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ သမီးအား - သဘာ၀က်စြာပင္ - ပို၍ ယံုၾကည္မႈ ရိွေနၾကသည္။
ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားကိုမူ အထူး ေျပာစရာ မလိုေတာ့။
ဤမွ် ‘ထီးလိုမင္းလို’ ျဖစ္ေနေသာသူ တစ္ဦးကို အသံုးခ်၍ ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းခ်င္ဘူး ဆိုလွ်င္ လြယ္တာကို တမင္ခက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တာက လြဲ၍ အျခား ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္။ သည့္ထက္ပို၍ ေျပာရလွ်င္ တိုင္းျပည့္ အက်ိဳး သာမက လက္ရိွ အုပ္စိုးေနသူမ်ား၏ လူတန္းစား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ပါ မလိမၼာရာ က်လိမ့္မည္။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈မွသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအထိ ၂၂ ႏွစ္တာ အတြင္း ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက လွမ္းေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျခလွမ္း ဟူသမွ်ကို အကုန္ သိမ္းက်ဳံး ဆန္႔က်င္ ရပ္တည္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ ကစား မၾကာေသးမီက သူမ အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆို လိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေစာင့္ထိန္းမႈ တစ္ခုကို အစိုးရသစ္က သတိျပဳမိခဲ့ပံုရသည္။ ၄င္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ခရီးတေလွ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အင္အားသံုး၍ အၾကမ္းဖက္၍ ေျဖရွင္းခဲ့ၾက၊ ရယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုဓေလ့ (tradition) ဆိုးကို သူမ အေနျဖင့္ အဆံုးသပ္ခ်င္သည္။ (သူမ၏ စကားလံုး အတိအက် မဟုတ္၊ နားလည္ မိသလို အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူ ထားပါသည္ - ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္)
ဤသည္မွာ သူမဘက္က ေစာင့္ထိန္းမည့္ အေျခခံအက်ဆံုး ႏိုင္ငံေရးသီလ သိကၡာပုဒ္ကို ေၾကျငာလိုက္ရာ ေရာက္သည္။ ဤအခ်က္အားသူမေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္လာစက တိုင္းျပည္အက်ိဳး အတြက္ မည္သူႏွင့္မဆို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုေသာ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ လိုက္ေသာအခါ သူမႏွင့္ လက္တြဲ၍ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကည့္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ ေနသည္။
(ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာဆက္လုပ္မလဲ - စစ္အစိုးရ ဘာဆက္လုပ္မလဲ ရႈ)
သူသမၼတ ျဖစ္လာသည္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာခဲ့သမွ်တို႔ အနက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားေရး အတြက္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မဆို တူတာေတြ တြဲလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္/ ႀကိဳးစားၾကရန္ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္ အေပးအယူရိွစၿမဲ ျဖစ္ရာ ယခုကိစၥတြင္လည္း ရိွရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ယခု အလိုအေလွ်ာက္ စမိခဲ့ၾကသည့္ နည္းအတိုင္း ကိုယ္လိုခ်င္တာကို စမေျပာဘဲ ကိုယ္ေပးႏိုင္တာက စ၍ ေျပာၾကရန္ ျဖစ္သည္။
ကိုယ္လိုခ်င္တာကို အမိအရ ေျပာျခင္းသည္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ႏိုင္ငံေရး (politics of demand) ျဖစ္၍ NLD က တစ္ေလွ်ာက္လံုး လုပ္လာေသာနည္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာမွာ အားလံုး အသိျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆိုခ် က္တစ္ခု သည္တဘက္က ေပးႏိုင္ေလာက္တာ ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ၄င္းႏွင့္ကပ္၍ ပါလာေသာ ထိပ္တိုက္ပံုသ႑န္ (confrontational posture) ေၾကာင့္ တဘက္သား၏ စိတ္ကို တင္းမာ သြားေစသည္။ ေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရင္ (သူ ့/ကိုယ့္) ပရိသတ္က ဘယ္လို ထင္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ထည့္တြက္ လာၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ NLD ဘက္က တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေတာင္းဆို လာခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို NLD က လိုခ်င္ေသာ ပံုစံျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရက ေပးခဲ့သည္။ သူမအား (စစ္)အစိုးရ အဆက္ဆက္က ဆက္ဆံခဲ့သည့္ အႏြယ္ေတာ္၀င္ အဆင့္အတန္းမ်ဳိး (Royalty status) ကိုၾကည့္လွ်င္ ယခု လုပ္ေနေသာ သမိုင္း၀င္ ေဆြးေႏြးမႈႀကီး ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္အခါ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မလႊဲမေသြ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အခမ္းနား တြဲတက္ကာ နိဂံုးေပးခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အပိုအလို မရိွေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း (protocol) ျဖစ္သည္။
ျပႆနာမွာ အစိုးရသစ္သည္ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အကူအညီကို ယူျဖစ္ေအာင္ ယူမိဘို႔ ျဖစ္ၿပီး သူမဘက္မွလည္း အစိုးရသစ္က မိမိတို႔ႏွင့္ လက္တြဲလာ လုပ္ကိုင္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေပ်ာ့ေျပာင္း ေပးရန္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရသစ္က တိုက္တြန္းေနေသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရးမ်ားကို အေလးအနက္ထား ခ်င့္ခ်ိန္ ၾကည့္သင့္သည္။ ပါတီကို မွတ္ပံုမတင္ျခင္း - ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္ျခင္းမ်ားသည္ ယခင္နအဖ စစ္အစိုးရကိုတိုက္ ခဲ့သည့္ တိုက္ကြက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္တာ မျမင္တာထား - တိုက္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
အစိုးရသစ္၏ ျဖစ္တည္မႈ သဘာ၀ကို ဥပမာေပးရလွ်င္ ဖေယာင္းတိုင္ ႏွစ္တိုင္ မီးကူးသည့္ သေဘာမ်ိဳးဟု ေျပာရမည္။ ဖေယာင္းတိုင္သစ္က မီးသည္ ဖေယာင္းတိုင္ ေဟာင္းက မီးကို ကူးယူထားသည္ ျဖစ္ရာ အေဟာင္းႏွင့္ အေၾကာင္း မကင္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဒါအေဟာင္း သက္သက္ပဲဟု ေျပာလွ်င္မမွန္ေပ။
အစိုးရသစ္တြင္ ယခင္ စစ္အစိုးရတံုးက လူေတြအမ်ားႀကီး ျပန္ပါေနသည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းတြင္ လူမေျပာင္း ေသာ္လည္း မူေျပာင္းဘို႔ အားထုတ္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို မ်က္ႏွာလႊဲထားလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ လက္ေတြ ့မက်။
ထို႔ေၾကာင့္ မွတ္ပံုျပန္တင္ပါ - ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ပါဟူေသာ တိုက္တြန္းခ်က္ကို မိမိတို႔ကို က်ံဳးသြင္း ေနတာဟု ေတြးႏိုင္သလို တဘက္ကလည္း အေျခအေနသစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဖန္တီး (reinvent) ခြင့္ေပး ေနသည္ဟုလည္း ယူဆ၍ ရေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမအေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္း စံုပါ၀င္ေသာ အယူ/အေပး တြက္ခ်က္မႈ (a comprehensive cost benefit analysis) တစ္ခု လုပ္ရေပလိမ့္မည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုသစ္ကို NLD က လက္ခံေသးတာ မဟုတ္ဘူးဟု ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔က သာဓု ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။ ဤသည္က အမ်ားထင္သလို လက္ရိွေဆြးေႏြးပြဲကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္။ အေၾကာင္းမွာ လက္ခံျခင္း/ မခံျခင္းသည္ ဥပေဒသစ္၏ အတည္ျဖစ္မႈကို မထိခိုက္ႏိုင္ေတာ့။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ ဘားရက္ အိုဘားမားသည္ သူ႔ကို မဲမေပးဘဲ ဂြ်န္မကၠိန္းကိုသာ မဲထည့္ခဲ့ေသာ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီ၀င္ လူထုမ်ား အတြက္ပါ သမၼတ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ဥပေဒသစ္ကို ျပင္ခ်င္လွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ေအာင္ လာၾကပါဟု သမၼတက အားလံုးကို ကမ္းလွမ္းထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပန္ျပင္၍ မရေတာ့သည့္ အရာဟူ၍ ဘယ္အရာမွ အရာမွ်မရိွ။
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ လူကိုခင္လွ်င္ မူကို ျပင္တတ္ၾကၿပီး လူကို မုန္းလွ်င္မူကို သံုးတတ္သည့္ အက်င့္ဓေလ့ အားေကာင္းသည္။
ေနာက္ဆံုး စဥ္းစားရန္ တစ္ခ်က္မွာ အစိုးရ တိုက္တြန္း ေနသလို မွတ္ပံုျပန္တင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း - ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ လိုက္လွ်င္ ျပည္သူေတြက မိမိတို႔ (NLD) အေပၚ ဘယ္လို ျမင္ၾကမလဲ ဆိုသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ တထစ္ခ် ေျပာႏိုင္သည္မွာ လက္တဆုပ္စာ တင္းမာသူတခ်ိဳ႕မွအပ ျပည္သူက ၾသဘာေပးၾကမွာ ျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို NLD မပါဘဲႏွင့္ ျပည္သူက ေလွ်ာက္ျပသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုသစ္ ဆႏၵခံယူစဥ္က၄င္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္တြင္ ၄င္း NLD က သပိတ္ေမွာက္ ထားခဲ့လင့္ကစား သူတို ့ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆန္႔က်င္ လာခဲ့ဘူးသည့္ ၿပိဳင္ပြဲ မွတ္တမ္း (track record) ၏ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ (consistency) ကို ဂုဏ္ယူခ်င္ ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူႏွင့္ကား တစ္သားတည္း ျဖစ္မေန။ ျပည္သူ မလိုက္ႏိုင္ေအာင္ မိမိကေရွ႕ ေရာက္ေနသလား၊ မိမိကပဲ ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနတာလား။
အစိုးရသစ္၏ ဒီမိုကေရစီအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားမႈ (commitment) ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ သူခင္းေပးေသာ လမ္းအေပၚ လိုက္နင္း ေလွ်ာက္ၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။
ကတိတည္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္လာမည္။ ကတိမတည္လွ်င္ သူလိမ္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္မည္။ ဘယ္ဘက္က တြက္တြက္ အရႈံးမရိွႏိုင္။
ေျခလွမ္း (၇) လွမ္း ပါ၀င္ေသာ လမ္းျပ ေျမပံု ကူးေျပာင္းေရးသည္ ယခုအခါ အဆံုးတိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အုပ္စိုးသူမ်ားဘက္တြင္ ကစားကြက္ ကုန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့ အေျခအေနသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္ ကႏွင့္ အလြန္တရာ ျခားနားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တံုးက မရိွခဲ့ေသာ အရာမ်ားအားလံုး ယခုျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ မည္သူက မည္သူ႔ကိုမွ် စိတ္ထင္သလို တဘက္သတ္ ပစၥလကၡတ္ျပဳမူ ဆက္ဆံရန္မျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့။ ဤအခ်က္ကို အခ်ိန္မွီ သေဘာမေပါက္ၾကလွ်င္ အားလံုးအတြက္ ဘံုပ်က္သုဥ္းေရး (common ruin) ကေစာင့္လင့္ေနသည္။
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဖက္မ်ားသို႔ သိန္းေဖျမင့္၏သင္ၾကားခ်က္မွာ “တူတာေတြ တြဲလုပ္ - မတူတာေတြ ခြဲလုပ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရသစ္တို႔ အတြက္မူ “တူတာတြဲလုပ္ - မတူတာေတြ ခဏေဘးခ်ိပ္ထား” ဟူ၍ ျဖစ္သင့္သည္။ ဤသို႔ ေျပာရျခင္းမွာ ကေန႔ အေျခအေနသည္ သိန္းေဖျမင့္တို႔ ေခတ္ကထက္ ဆိုးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သမိုင္းဆိုသည္မွာ ေခတ္တစ္ေခတ္တြင အသက္ရွင္ ေနထိုင္သြားခဲ့ၾကသူမ်ားက သူတို႔ေခတ္တြင္ သူတို႔ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး သြားႏိုင္ၾကသလား/ မသြားႏိုင္ၾကဘူးလား ဆိုသည့္ မွတ္တမ္း တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဘက္စလံုး ရင့္က်က္ၾကဘို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ ျပည္သူေတြက ‘သာဓု’ သံုး ႀကိမ္စလံုး အျပည့္ေခၚႏိုင္ရန္ ေစာင့္ေနၾကသည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ “တစ္ႀကိမ္” ဘဲ ေခၚႏိုင္ၾကေသးသည္။
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

၁၇ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမ်ား

- ျပည္ပ​ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား​မ်ား​ ျပန္လာၾကရန္ သမၼတ ကမ္း​လွမ္း​ click
- ျပည္ပေရာက္မ်ား ျပန္လာရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ား လက္နက္ခ်ရန္ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာ click
- ျပည္ပေရာက္သူေတြ ျပန္လာႏိုင္ click
- ျပည္​ေတာ္ျပန္​ေရး​ သမၼတမိန္႔ခြန္း​ ႏိုင္ငံ​ေရး​အင္အား​စုမ်ား ​ႀကိဳဆို click
- သမၼတ၏ ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚမႈအေပၚ သူတို႔အျမင္ (အင္တာဗ်ဴး) click
- သမၼတက အဖဲြ႔ေပါင္းစုံကုိ ေခၚေတြ႔ click
- သမၼတ၏ လူစံုတက္စံု ေတြ႔ဆံုပြဲ ... သို႔ေသာ္ ေမးျမန္းျခင္း ခြင့္မျပဳ click
- ေနာက္ ၂ ပြဲ လုပ္ဦးမယ္ ... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဖိတ္မယ္ click
- ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ပါတီေတြကို ဖိတ္ click
- စီး​ပြား​ေရး​ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလုပ္႐ံု​ေဆြး​ေႏြးပြဲ နိုင္ငံ​ေရး​ပါတီ​ေခါင္း​ေဆာင္မ်ား​ႏွင့္​ ပညာရွင္မ်ား​ကို ဖိတ္ၾကား​ click
- လူေျပာမ်ားတဲ့ ျပည္ပမီဒီယာဆန္႔က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံ ဖယ္ရွား click
- ျပည္ပေရဒီယိုမ်ားကို ပုတ္ခတ္တဲ့ စာတမ္းမ်ား ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားမွာ ဖယ္ရွား click
- VOA, BBC, RFA, DVB ရန္တုိက္ ေသြးထုိးျခင္း ရပ္ဆုိင္း click
- အမ်ဳိးသားဆင့္ အေကာင္းဆံုးသတင္းဆု ပထမဆံုးေပးမည္ click
အ​ေမရိကန္အၾကံ​ေပး​အဖြဲ႔ႏွင့္​ ႏုိင္ငံ​ေရး​ပါတီမ်ား​ ​ေတြ႔ဆံု click
- လူ႔အခြင့္​အ​ေရး​အထူး​ကိုယ္စား​လွယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သြား​မည္ click
- မစၥတာ ကင္တားနား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔မည္ click
- ကခ်င္ျပည္တြင္း​ အစိုး​ရတပ္ လူ႔အခြင့္​အေရး​ ခ်ဳိးေဖာက္ click
- အကူအညီမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ ပိတ္ပင္ဟု ကခ်င္ေျပာ click
- သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ KIO ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ click
- KIO ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ကြယ္ ျမန္မာစစ္တပ္ အင္အားျဖည့္တင္း click
- အျပစ္မဲ့ ကေလးတဦးအား ျမန္မာစစ္သားမ်ား ပစ္သတ္ click
- အစိုးရကို SSA-N ျပန္လည္စြပ္စြဲ click
- သွ်မ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ၀မ့္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပ click
- ကရင္ေဒသ ထုိးစစ္ ပုိမ်ားလာဖြယ္ရိွ click
- ကရင္နီျပည္တိုက္ပြဲ အစိုးရတပ္မွ ဒု-တပ္ၾကပ္ က်ဆံုးဟုဆို click
- ကရင္နီ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား တပ္စခန္းႏွစ္ခုတြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပ click
- စစ္ေရွာင္နည္း နယ္စပ္တြင္ ေလ့က်င့္ click
- ထိုင္း​-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ စစ္​ေဘး​တိမ္း​ေရွာင္မႈ ေလ့​က်င့္​ခန္း​မ်ား​ လုပ္ click
- ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တုိက္ပြဲ တိမ္ေရွာင္ေရး ထုိင္းနယ္စပ္ေဒသခံမ်ား အား ထိုင္းစစ္တပ္ သင္တန္းေပး click
- ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိ click
- အစိုးရႏွင့္ အန္အယ္ဒီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး click
- ညီေနာင္ ၅ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ မြန္ပါတီကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖိအားေပး click
- နယ္ျခား​ေစာင့္​တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား​ ဘား​အံ​ေဒသခံမ်ား​ထံ ​ေငြ​ေကာက္ click
- ျပည္ပ NGO မ်ား၏ က်န္းမာေရး အကူအညီကို လက္မခံရန္ ခ်င္းအာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပး click
- NLD က လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားကို ဘန္ေကာက္တြင္ သင္တန္းေပး click
- အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္မ်ား​ ထိုင္း​ႏိုင္ငံဘန္​ေကာက္ ႏုိင္ငံ​ေရး​သင္တန္း ​ၿပီး​ဆံုး click

- ေရလုပ္သားမ်ား အသက္အာမခံရရွိေရး ၾကံ႕ဖြံ႔ အဆိုတင္မည္ click
- ဒိတ္လိုင္း ဧရာ၀တီ (႐ုပ္သံ) click
- ျမန္မာတပ္မေတာ္အတြင္း ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား (ေဆာင္းပါး) click
- ေမာင္ျဖဴလြန္းနဲ႔ တံလွ်ပ္မ်ား click
- စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အခြန္ေလ်ာ့ေကာက္မည္ click
- ျပည္ပအလုပ္အကိုင္​ေအဂ်င္စီ​ေၾကာင့္​ ကိုရီး​ယား​ႏိုင္ငံ သြား​အလုပ္လုပ္မည့္​သူမ်ား​ နစ္နာ click
- ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပံုတင္) အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅,၀၀၀ ေပးေဆာင္ခဲ့ၾက click
- ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံ-ေရႊဂြန္း သံလြင္ျမစ္တြင္းသေဘၤာ အရႈံးေပၚ၍ ရပ္နား click
- က်ပ္သိန္း ၂၀၀ တန္ တြီးငုိေခ်ာင္းတံတား ေရလႊမ္းပ်က္စီး click
- ခ်င္း​ေတာင္တြင္ ​ေျမၿပိဳသျဖင့္​ ​ေက်း​လက္​ေနအိမ္မ်ား​ ပ်က္စီး​ click
- မႏၲေလးတြင္လည္း ေရႀကီး click
- ဘာသာေပါင္းစံု က႐ုဏာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ပဲခူး ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီမည္ click
- ရခိုင္၏ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာမ်ား လူမ်ဳိးျခားမ်ား လက္သို႔ ေရာက္ရွိေန click
- ေက်ာင္းလွဴၿပီး ထိန္းသိမ္းစရိတ္ မေထာက္ပံ့သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ click
- ျမန္မာျပည္ထုတ္ ဘီအီးအရက္ေသာက္သူ မီဇိုရမ္ေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးႏွစ္ဦး ေသဆံုး click
- မူဆယ္က ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္မေဆာင္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ေသးပါ (ေပးစာ) click
- ဒီမနက္ ဖုတ္ဖရၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ အဖမ္းအဆီးၾကမ္း click
- Crossing Salween ဇာတ္ကား ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္တြင္ ျပမည္ click
- ဆရာႀကီး ဦးဦးသာထြန္းေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားတြင္ က်င္းပ click
- နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ သတင္းမွတ္စု လႈပ္ရွားမႈမ်ား click
- ဆရာေမာင္သာခ်ဳိရဲ႕ “ႏွလုံးသားလွပါေစ” စာေပေဟာေျပာပြဲ (ေအာင္လံၿမိဳ႕) (အသံ) click
- Smuggling of Migrants အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (ေဆာင္းပါး) click
- လန္ဒန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဓိက႐ုဏ္းအေပၚ ကိုမိုးသီးဇြန္ အျမင္မ်ား click
- ထပ္စင္ျပန္ေခၚဖုိ႔ ပရိယာယ္ click


 • စစ္ေရွာင္နည္း နယ္စပ္တြင္ ေလ့က်င့္ - ဧရာ၀တီ click here
 • ကရင္ေဒသထိုးစစ္ ပိုမ်ားလာဖြယ္ရိွ - ဧရာ၀တီ click here
 • ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမ်ား (ေဆာင္းပါး) - ဧရာ၀တီ click here
 • ‘Crossing Salween’ ဇာတ္ကား ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္တြင္ ျပမည္ - မဇၩိမ click here
 • သမၼတ၏ လူစံုတက္စံု ေတြ႔ဆံုပြဲ ... သို႔ေသာ္ ေမးျမန္းျခင္း ခြင့္မျပဳ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ျပည္ပ NGO မ်ား၏ က်န္းမာေရး အကူအညီကို လက္မခံရန္ ခ်င္းအာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပး - ခုိႏူမ္းထုန္ click here
 • ေနာက္ ၂ ပြဲလုပ္ဦးမယ္ ... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဖိတ္မယ္ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားမည္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ကခ်င္ျပည္တြင္း အစိုးရတပ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ျပည္ပေရာက္သူေတြ ျပန္လာႏိုင္ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • လာထား ... ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေယာက္ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • အစိုးရႏွင့္ အန္အယ္ဒီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ေသး - မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္န္အယ္ဒီ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းသစ္မ်ား - မိုးမခ click here
 • ဦးေက်ာ္ဆန္း ျပဳတ္မွာလား - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ကင္တာနား ျမန္မာႏိုင္ငံ တနဂၤေႏြ ေရာက္မည္ - ဘီဘီစီ click here
 • လူ႔အခြင့္အေရး အထူး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ကင္တားနား ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေနာက္သီတင္းပတ္ သြားမည္ - ဗီြအိုေအ click here
 • လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ျပည္ ပေရဒီယိုမ်ားကို ပုတ္ခတ္တဲ့ စာတမ္းမ်ား ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ားမွာ ဖယ္ရွား - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနမ်ား အေပၚ ပုတ္ခတ္မႈ အစိုးရသတင္းစာ ရပ္ဆိုင္း - ဗီြအိုေအ click here
 • ေဒၚစုခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရပူးေပါင္းမႈအေပၚ အားရေၾကာင္း အေမရိကန္ေျပာၾကား - ဒီဗီြဘီ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္ ကူညီ္တဲ့ အစိုးရ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ FTUB က ေက်းဇူးတင္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • အေမရိကန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ျမန္မာကို လာမယ္ - ဘီဘီစီ click here
 • ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြကို ျပည္ပက မကူႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ခံေနရ - ဘီဘီစီ click here
 • NLD က လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားကို ဘန္ေကာက္တြင္ သင္တန္းေပး - မဇၩိမ click here
 • ေမွ်ာ္၊ ေမွ်ာ္ ကာ ေစာင့္ခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ေဆာင္းပါး) - မဇၩိမ click here
 • သမၼတက ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ - မဇၩိမ click here
 • မီဒီယာကို ဦးေက်ာ္ဆန္း မ်က္ရည္နဲ႔ ေျပာင္းတိုက္ၿပီလား (ေဆာင္းပါး) - ဧရာ၀တီ click here
 • စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ေရးခ်ဳပ္တို႔ကို ရာထူးခ်ထား - ဧရာ၀တီ click here
 • ဧရာ၀တိီ အတြက္ လႈပ္ရွားမႈတခု - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီး သမၼတ လိုက္ေလ်ာေစမယ္ - ဘီဘီစီ click here
 • ေဒၚစုႏွင့္အစိုးရေတြ႕ဆံုမႈမွ သံုးပြင့္ ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္နည္း - KIC click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ NLD အဖြဲ႔၀င္ေတြက ပဲခူးတုိင္းအတြက္ ထပ္မံကူညီ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္တို႔အား တရားစြဲဆိုမႈ ႐ုံးခ်ိန္း ေစာင့္ဆိုင္းေန - ဒီဗီြဘီ click here
 • စီးပြားေရး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္း အားနည္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းဖို႔ သမၼတ စီစဥ္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • နယ္ေ၀းေထာင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို မိသားစုမ်ား ေထာင္၀င္စာ မေတြ႕ႏိုင္ - နိရဥၥရာ click here
 • အစိုးရတပ္က မြန္ေဒသခံပိုင္ ရာဘာၿခံႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား အဓမၼ သိမ္းယူ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ပဲခူးျမစ္ေရေၾကာင့္ လယ္ေျမဧကေထာင္ခ်ီ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ပ်က္စီး - KIC click here
 • ကုန္သြယ္ခြန္ ယာယီ ကင္းလြတ္ခြင့္ အက်ိဳးဘယ္ေလာက္ရွိမွာလဲ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ျမစ္မင္းဧရာ ကယ္တင္ၾကမည္ - မိုးမခ click here
 • မႏၲေလးတြင္လည္း ေရႀကီး - မဇၩိမ click here
 • ဖက္ဒရယ္စနစ္ (ေဆာင္းပါး) - မဇၩိမ click here
 • နယ္စပ္အေရး ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔ေတြ႔ဆံု - ဧရာ၀တီ click here
 • အစိုးရသစ္လည္း ေျမသိမ္း - ဧရာ၀တီ click here
 • နိဗၺာန္ယာဥ္ဝယ္ဖို႔ ရပ္ကြက္ထဲ ေငြေကာက္ - မဇၩိမ click here
 • ကြန္တိန္နာျဖင့္ ကားခိုးသြင္းမႈကို အေရးယူၿပီ - ဧရာ၀တီ click here
 • ၾသစီသတင္း၊ ဒါေပမယ့္ --- - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မရ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ၈ နာရီမွာ ပိတ္ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို စည္ပင္က ဖမ္းၿပီ - ဒီဗီြဘီ click here
 • အညတရအက်ဥ္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား (၃) - ဦးေသာဘိတ - မိုးမခ click here
 • ေမတၱာရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္း (စစ္ကိုင္း) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ၾသဝါဒခံယူပြဲ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ုိး ဆြမ္းေလာင္းအသင္းသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကာယကံေမတၱာရွင္အဖြဲ႔မွ ထာဝရေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနား - မိုးမခ click here
 • ေမတၱာပါရမီေက်ာင္းတိုက္ ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ - မိုးမခ click here
 • နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ သတင္းမွတ္စု လႈပ္ရွားမႈမ်ား - မိုးမခ click here
 • ဆရာေမာင္သာခ်ဳိရဲ႕ ႏွလုံးသား လွပါေစ စာေပေဟာေျပာပြဲ (ေအာင္လံၿမိဳ႕) (အသံ) - ေန႔သစ္ click here
 • အေမ့အိမ္ (႐ုပ္သံ) - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ျမန္မာျပည္ထုတ္ ဘီအီး အရက္ေသာက္သူ မီဇိုရမ္ေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးႏွစ္ဦးေသဆံုး - ခိုႏူမ္းထုန္ click here

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий