စေတာ့ဟုမ္း- ကမၻာေပၚတြင္ လက္နက္ တင္သြင္းရာ၌ အာရွတိုက္သည္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ရွိေၾကာင္း စေတာ့ဟုမ္း ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုေတ သန အဖြဲ႕ (SIPRI) က မတ္လ ၁၉ ရက္ ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္အတြင္း အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာကြ်န္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့ သမား႐ိုးက် လက္နက္တင္သြင္း မႈ၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္ဟု ၎ အဖြဲ႕ကဆိုသည္။
ဥေရာပတြင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းတြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဖရိကတြင္ ကိုးရာခိုင္ ႏႈန္းအသီးသီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ ပါသည္။
၎အခ်ိန္ကာလအတြင္း အိႏၵိယ သည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး လက္နက္ တင္သြင္း သူျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။
၎ေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားက ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပါကစၥ တန္က ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးႏွင့္ စင္ကာပူက ေလး ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္ဟု လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖ်က္သိမ္း ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာေသာ လြတ္လပ္သည့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းက ဆိုသည္။
ဤငါးႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္တင္သြင္းမႈ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ကို ရရွိထားသည္။
အိႏၵိယ၏ အဓိက လက္နက္တင္ သြင္းမႈသည္ ၂၀၀၂-၂၀၀၆ မွ ၂၀၀၇-၂၀၁၁ အတြင္း ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့သည္။
အိႏၵိယက ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လက္နက္တင္သြင္းသူ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ရန္သူ လည္းျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္က ကမၻာ့ တတိယအႀကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။
အာရွတိုက္၏ အဓိကလက္နက္ တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပင္ပမွ တင္သြင္းရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကသည္ဟု ၎အဖြဲ႕၏ အထက္တန္း သုေတသနပညာရွင္က ဆိုသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ထိပ္ဆံုး လက္နက္ တင္သြင္းသူျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ စတုတၳ အဆင့္သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။
၎မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ လက္နက္တင္ပို႔မႈ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ ေနပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လက္နက္တင္ပို႔မႈ တိုးျမႇင့္လာျခင္းမွာ ပါကစၥတန္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လက္နက္အမ်ားအျပား ၀ယ္ယူမႈ တစ္ခုတည္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လက္နက္ တင္ပို႔မႈတြင္ အျခားေဈးကြက္ သိသိ သာသာမရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ေနာက္ ဆ႒မေနရာတြင္ ရွိေနသည္။
ဥေရာပတြင္ ဂရိႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားဆံုး တင္သြင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ လက္နက္ တင္သြင္းမႈကို ၅၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကလည္း ၎ အခ်ိန္ကာလမွာပင္ လက္နက္ တင္သြင္းမႈ ၅၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ ခဲ့သည္။
ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံကလည္း လက္နက္ တင္သြင္းမႈ ၄၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာ အဓိက သမား႐ိုးက် လက္နက္လႊဲေျပာင္းမႈသည္ ၂၀၀၇- ၂၀၁၁ တြင္ ၂၀၀၂-၂၀၀၆ ကာလ ကထက္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာခဲ့ သည္။
ျမန္မာတုိင္း ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါေၾကာင္း...

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий