(၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္္မွ ထူးျခား ပြင့္လင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ေဆြးေႏြးခ်က္ပါ လစာမ်ား တိုးေပးရန္ အခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အဆိုအျဖစ္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။)
ယခု ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ဥပေဒျပဳေရး တာဝန္သည္ မိမိတုိ႔ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပခဲ့ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲ ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ ေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ပင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ စိတ္အခ်ရ ဆံုးျဖစ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို လံုေလာက္ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္  ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းမြန္ ျမင့္မားေရး၊ စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ပညာရည္ ျမင့္မား တုိးတက္ေရး အတြက္ '' စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ'' ဆုိေသာ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊သိပၸံမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊တကၠသိုလ္မ်ားအထိသင္ၾကားျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေနရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ စဥ္းစား စီမံသည့္ေနရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး အထက္တန္းေက်ာင္း၊ စက္မႈ လက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ သိပၸံမ်ား၊ အျခား အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳႏိုင္ေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းႏွင့္ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ စံုစံု ဟန္ခ်က္ညီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံရန္လည္း လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အလုိက္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ ျမင့္မားေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Training For Trainners, Vocational Training, Job Training Occupational Trainingစေသာ  Training    မ်ားကို ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အလိုက္၊ ေဒသ အလုိက္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စည္းကမ္း ေကာင္းေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးရာ ေရာက္သည့္ ဝန္ထမ္း အဆင့္အတန္း အလိုက္ ထုိက္သင့္ေသာ လုပ္ခ၊ လစာႏွင့္ စရိတ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္း၊ ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပး စနစ္ က်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ေျပာၾကားေသာ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရ (Clean Government) ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Good Governance) ျဖစ္ရန္ အလားအလာ ရွိမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။
ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လစာႏွင့္စရိတ္ ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လစာႏွင့္ စရိတ္မ်ားကို လံုေလာက္ မွ်တစြာ ခ်ီးျမႇင့္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္ လုိအပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ အသက္ ေပး စြန္႔လႊတ္ ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ရိကၡာစရိတ္၊ စစ္ဝတ္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ စရိတ္ အပါအဝင္ အျခား စရိတ္မ်ားကိုလည္း အနည္းဆံုး ၁၉၅၉-၁၉၆ဝ ခုႏွစ္က ရရွိထားသည့္ စရိတ္မ်ား၏ တန္ဖိုးအတုိင္း ရရွိေအာင္ ခြင့္ျပဳ ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။
မလႊဲမေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ယေန႔ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား၊ အေျခခံ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စပါးႏွင့္သီးႏွံမ်ား ေစ်းနိမ့္က်၍ အ႐ႈံးေပၚေနမႈ၊ ငါးေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အ႐ႈံး ေပၚေနမႈမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အ႐ႈံးေပၚေနမႈသည္ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မ်ားစြာ ထိခုိက္ေနရပါေၾကာင္း။
သို႔ရာတြင္ လယ္တလင္းတြင္ စပါး ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏွင့္ ငါးေမြးကန္ရွိ ငါးေစ်းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနပါေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ ဆန္ေစ်းႏွင့္ ငါးေစ်းတုိ႔မွာ ျမင့္မားမႈ ရွိေနၿပီး အေၾကာင္းအရင္းကို စိစစ္ေလ့ လာသံုးသပ္သည့္ အခါ သယ္ယူစရိတ္မ်ား ႀကီးျမင့္လြန္းျခင္း၊ အျခား မလိုလားအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ (Transaction Cost) မ်ား ျမင့္မားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ဟု သိရပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အျခား(Transaction Cost) မ်ား က်ဆင္းေအာင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဤျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တုိက္တြန္းေဆာင္ ရြက္ရန္လည္း လုိအပ္သည္ဟု ယူဆပါ ေၾကာင္း။
အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး (Gross Domestic Product-GDP) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ၏ အေျချပ ကိန္းဂဏန္း တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လည္းေကာင္း မွန္ကန္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အေျခခံ တြက္ခ်က္မွ သာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ၊ ဆီေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားေနျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ လူဦးေရ ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအား ေဆာလ်င္စြာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈ တစ္ခုတည္းကို မၾကည့္ဘဲ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ အက်ဳိး သက္ေရာက္ EIA (Environment Impact Assessment)၊ လူေနမႈဘဝ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  SIA (Social Impact Assessment)၊ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ   HIA (Health Impact Assessment))၊ အစရွိေသာ စူးစမ္း ေလ့လာမႈမ်ားပါ တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျပဳၾကရာတြင္ လက္ငင္း ေရတုိႏွင့္ ေရရွည္ အက်ဳိးရွိမႈ အတြက္ အေသးစိတ္ ဘက္စံု ေထာင့္စံု စူးစမ္းေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီးပါမွ အသံုးျပဳရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆံုးအျဖတ္ ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မိမိဂုဏ္၊ မိမိသိကၡာႏွင့္ အညီ ေနထုိင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခ၊ လစာစရိတ္ႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ ေငြမ်ားကို လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ အစတြင္ မျဖစ္မေနတုိးျမႇင့္ေပးေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႕က်က် ႏိုင္ငံ့ အက်ဳိး၊ ျပည္သူလူထု အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ဥပေဒျပဳေပးေရးႏွင့္ ထုိသို႔မဟုတ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လက္ငင္း၊ ေရတုိႏွင့္ ေရရွည္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္း ေစေသာ ထာဝစဥ္ ရွင္သန္ေစမည့္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး စီမံကိန္း (သို႔မဟုတ္) လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ တိုက္တြန္းေပးေရး၊ တာဝန္အရ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား နားလည္လက္ခံၿပီး ေလးစား ခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးေရး၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအား တားဆီး ပိတ္ပင္ေသာ၊ ပ်က္စီးယုတ္ေလ်ာ့ ေစေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို မဆုိ ဆန္႔က်င္သြားေရး၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားထဲမွ ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ ႐ိုေသေလးစား လုိက္နာၾကေရးတုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ႀကီးႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကေစလုိေၾကာင္းျဖင္ ့ ေဆြးေႏြးသည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий