ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ KNU/ KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ ဦးေစာေဌးေမာင္(ခ) ဦးထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္ပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီခ်က္ (၇)ခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္ -

(၁)
တပ္မေတာ္နွင့္ KNU/ KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ တို႔အၾကားလက္ရွိတည္ရွိေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းမည္။
(၂)
KNU/ KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီဝင္မ်ားကို (မဲလ၊ ထို႔ေကာ္ကိုး) ေနရာတြင္ အေျချပဳ ေနထုိင္ရန္
(၃)
ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို ဆက္ဆံ ေဆြးေနြးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ နိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေရးဌာန၊ စခန္းမ်ားကို ထူေထာင္မည္။ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး၊ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားကို ဘားအံ၊ ျမ၀တီ၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ေမာေတာင္၊ ေကာ့ေသာင္းတို႔တြင္ ထားရွိမည္။
(၄)
ႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီထားေသာ နယ္ေျမ မ်ားမွအပ နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ သြားလာမႈ မ်ားကို နွစ္ဖက္ ႀကိဳတင္ ညွိနိွုင္းျပီး ေဆာင္ရြက္မည္။
(၅)
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေနြးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ KNU/ KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီမွ အဆင့္ျမင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔တို႔သည္ နွစ္ဖက္ သေဘာတူညီေ သာေနရာ၊ သေဘာ တူညီေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေတြ႕ဆံု၍ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား အေျခခ်ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ နိုင္ေရးနွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည္။
(၆)
ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ တစ္ဖက္နိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသား တို႔၏ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္မည့္ ေနရာတြင္ ၎တို႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရ၊ မီး အစရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳ၍ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ကို ပံ့ပိုးသြားမည္။
(၇)
KNU/ KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီမွ တင္ျပ ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ်ားအေပၚ မူအားျဖင့္ သေဘာတူ၍ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္မွ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ကူး ေျပာင္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ထင္သာ ျမင္သာေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္ခဲ့မႈ မ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းျခင္းရဲ႕ အသီးအပြင့္ မ်ားရရွိ ခံစားရေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရန႔ဲအတူ ျပည္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား မ်ားတို႔က ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေရ ဤေျမ ဤ ျပည္ေထာင္စုသည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေရေျမျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး နိမ့္ေလွ်ာ တိမ္ျမုပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားေရး ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသားတိုင္း အားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။
ေနတာရာ

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий