ယေန႔ ျမန္မာျပည္၏ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ ပူးေပါင္းေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ႏွင့္ အတူ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေနမႈသည္ အစိုးရအတိုက္အခံတို႔၏ မနာလိုမရႈစိမ့္စရာ မျဖစ္ေစခ်င္စရာ တစ္ခုဟု ဆိုလွ်င္ မွားအံ့မထင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို႔ေျပာဆိုရသနည္း ဆိုေသာ္ အတိုက္အခံ အဆက္ဆက္တို႔သည္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မွန္သမွ်ကို အျမဲလိုလို မေကာင္းေျပာ ဘူး ခံ၍ အျပစ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ မတိုင္ခင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလ ကပင္ ျဖစ္သည္။ 

အတိုက္အခံေဒၚလာစားတို႔သည္ ျမန္မာျပည္၏ ဒီမိုကေရလမ္းစဥ္သို႔ မေလွ်ာက္လွမ္း ခင္က လူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္း၍ ဒီမိုကေရစဥ္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖိအားေပး အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚစုကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားေသာ အခါလည္း ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ဆိုၿပီး ဆုေတာင္းပြဲမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ား မ်ိဳးစံုလုပ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ မီဒီယာက႑ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခါလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ မီး မလာေသာအခါလည္း ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရဖို႔ ေျပာၾကျပန္သည္။ အခု ႏိုင္ငံကလည္း ျပည္သူလူထုမွစနစ္တက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ျဖင့္ စည္းကမ္းျပည့္၀ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေလွ်ာက္လွမ္း ေနသည္။ ေဒၚစုကလည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္၍  သူ၏ သားငယ္ မစၥတာ ထိန္လင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ သြားခ်င္ေသာ ေနရာသြား ေျပာခ်င္တဲ့ စကားမ်ားလည္း ေျပာခြင့္ရေနသည္။ မီဒီယာက႑ အေနႏွင့္လည္း  အရင္လိုတင္းၾကပ္မႈမရွိ ၍ အရင္ကတင္ခြင့္ မရေသာ ေဒၚစု ပံုပင္ ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးေပၚတြင္ ေနရာယူေနေပသည္။ အရင္ကေရးခြင့္မရေသာ စာေတြပင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ေနသည္။ အင္တာနက္က႑ တြင္လည္း အရင္က ၾကည့္ရႈခြင့္မရေသာ ဆိုဒ္ေပါင္း (၇) ေသာင္းေက်ာ္အနက္ ေမာင္ႏွင့္ႏွမ သားႏွင့္အမိၾကည့္ရႈရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ညစ္ညမ္းဆိုဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ Porn ဆိုဒ္ (၂)ေသာင္း ေက်ာ္မွလြဲ၍ က်န္ေသာ ဆိုဒ္ေပါင္း (၃)ေသာင္း ေက်ာ္ကို လြတ္လပ္စြာၾကည့္ရႈေနႏိုင္ ျပီျဖစ္သည္။ ၾကည့္ရႈ၍ မရေသာဆိုဒ္မ်ားရွိပါက လာေရာက္ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း လည္းခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာ မ်ား ကိုလည္း ျပည္တြင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မ်ားသို႔ ပင္ တက္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ ေပးထား၍ အစိုးရ မေကာင္းေၾကာင္း သတင္းလႊင့္တတ္ေသာ VOA တို႔ ကပင္ လာေရာက္သတင္း ရယူေနၾကသည္။  ထိုမွ်ဆိုလွ်င္ပင္ မီဒီယာက႑၏ လြတ္လပ္မႈ ကိုျမင္သာေပလိမ့္မည္။ တဖန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေငြေၾကးက႑ ေရာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုင္းက႑ ပါ အျမတ္အစြန္းမ်ား စြာရရွိမည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းႀကီးကိုပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံတို႔သည္ကား မီးမရေတာ့လည္း မရလို႔။ ရေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနေတာ့ လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လက္ရွိအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် ကို အျမဲမေကာင္းျမင္ ကန္႔ကြက္ျပျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏  ေထာက္ပံ့ေငြေဒၚလာမ်ား ျဖင့္  စည္းစိမ္ယစ္မူးလာခဲ့သည္ မွာ အေတာ္ပင္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔အတြက္ကား အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း အျမဲေျပာဆိုေနမွ သာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း မေျပာႏိုင္ မေရးႏိုင္ေတာ့သည့္ ကာလ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ေဒၚလာစားအတိုက္အခံမ်ားအတြက္ ဆီလို အျပစ္ရွာ မေကာင္းေျပာစရာ မရွိေအာင္ အတြဲညီေနသည္။ ႏိုင္ငံသည္လည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးသထက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာဖို႔ အရွိန္ရေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာျခင္းသည္ အတိုက္အခံတို႔ အတြက္ကား စားစရာပါးစပ္ေပါက္ ပိတ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အစိုးရ အေပၚ အျမဲအတိုက္အခံလုပ္ မေကာင္းေျပာျခင္းေၾကာင့္ လႈပ္ခြင့္ရေနေသာ ပါးစပ္သည္ ေျပာစရာ မရွိလွွ်င္ ပိတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုအခါ မည္ကဲ့သို႔ ဘ၀ကိုရပ္တည္ၾကမည္နည္း။ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ၾကမည္နည္း။ ထိုအေရးကို ယခု အတိုက္အခံလုပ္ေနၾကေသာ ေဒၚလာစားတို႔စိတ္ထဲ ႀကိဳ၍ ေတြးေတာေနၾကမည္ ဟု ထင္သည္။ ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနၾကလွ်င္ကား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခြင့္လႊတ္တတ္မႈ ႏွင့္ စာနာနားလည္မႈျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ေနရပ္သို႔ ျပန္လာခြင့္ျပဳထား ျခင္းအေပၚ အခြင့္ေကာင္းရယူ၍ မိမိ၏ လုပ္ရပ္အမွားမ်ားကို ေနာင္တရ၍ ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ မိမိတြင္ အျပစ္ရွိလွ်င္ မိမိအျပစ္ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ အမိႏိုင္ငံ၏ ေႏြးေထြးေသာ အရိပ္ေအာက္တြင္ မိသားစုစံုညီ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနထိုင္ကာ မိမိဘ၀ကို ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ သင့္သည္ဟု ေရႊျမန္မာမွ အၾကံျပဳခ်င္သည္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ ျဖစ္သလို ေန ရသလိုစား မယ္ဟု မိုက္မဲေတြးေတာကာ ေပေတေနၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားဆီမွ ယခုလို လက္ျဖန္႔ေတာင္း၍ ရေနေသာ ေဒၚလာစား ဘ၀ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေသာ အခ်ိန္အခါ သို႔ ေရာက္ရွိလာလွ်င္ကား............

မေကာင္းႏိုင္ေတာ့ ရသလိုေတာင္းႏိုင္ရတယ္....

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий