စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖေနာင္ပင္ၿမိဳ႕ Peace Palace တတိယထပ္ Nuon Srei အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား ဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအား ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) တင္းျပည့္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ နာယကမွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား အဖြဲ႕ AIPO ၏ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ အထူးေလ့လာသူ ကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္(၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ AIPO အေထြေထြ ညီလာခံမွ စ၍ အျမဲတမ္း အထူးေလ့လာသူ ကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ AIPA တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တင္းျပည့္အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တင္းျပည့္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ နည္းလမ္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ျခင္းဟုလည္း ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ႏွင့္ အညီ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းေ၀းမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ လြတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ၾကားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ တင္းျပည့္အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံလိုက္ျခင္းက သက္ေသ ထူေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တင္းျပည့္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္နွင့္ အားေလ်ာ္စြာ AIPA အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий