ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္သည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင္႔ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ေျခလွမ္း ျပင္ေနေသာ နုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အားလံုးက အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈမ်ားျဖင္႔ စည္းလံုးစြာ ေနထိုင္ၾကလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ဳိဳ႕ကလည္း မိမိတိုင္းျပည္၊ လူမ်ိဳးႏွင္႔ ႏိုင္ငံတြင္သာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္သူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ကလည္း အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ား ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိကာ သီးသန္႕လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ ခြဲထြက္ၿပီး ရပ္တည္ရန္ ဆႏၵရွိၾကသူ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရ၏ ေစတနာ၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး အလင္း၀င္လာခဲ႔ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားလံုးကို ေက်ာသား၊ ရင္သား မခြဲျခားဘဲ ေစာင႔္ေရွာက္ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ႐ႈျမင္ ခံစားတတ္ၿပီး လက္ခံ ယံုၾကည္သူမ်ား အဖို႔ မည္သည္႔ ေဘးအႏာၱရယ္မွ်၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ မည္သည့္ ပေယာဂမွ် က်ေရာက္ျခင္း မရွိေစရန္ နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက တပ္မေတာ္ျဖင္႔ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အာရပ္ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား၊ အစုိးရ ျပဳတ္က်ေစေရး ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြင္း ခြဲထြက္မႈမ်ားႏွင္႔ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ နုိင္ငံအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖင္႔ ရပ္တည္ေနၾကျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ စစ္ေသြးႂကြသည္႔ စိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ အစိုးရမ်ားက မိမိႏုိင္ငံအား တာ၀န္မယူႏုိင္၍ ေခါင္းေရွာင္ ထြက္ေျပးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း ခြဲထြက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားထက္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိမႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ႔ရေသာ ဆူဒန္ ေတာင္ပိုင္း၏ ျဖစ္ရပ္သည္ သာဓကယူစရာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအား ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ စည္းရံုး လံႈ႕ေဆာ္လ်က္ ရွိေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အတိုက္အခံမ်ား၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခတ္မႈမ်ား အနည္းအက်ဥ္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို လက္မခံႏုိင္ဘဲ အစြန္းေရာက္စိတ္ျဖင္႔ ထင္တိုင္းႀကဲ ေနၾကၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ စိတ္အလိုလိုက္မႈျဖင္႔ အမွား/အမွန္ မခြဲျခားေတာ႔ဘဲ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီး ေစခဲ႔ပါသည္။ တစ္ဖန္ အပစ္အခတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေကာလဟလ သတင္းဆိုးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တြန္းပို႔ လံႈ႕ေဆာ္ေနေသာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ေသြးထိုးသူမ်ားကလည္း ရွိေနျပန္ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ယင္းသို႔ အထိတ္တလန္႔ သတင္းမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အားသာသည့္ အခ်က္မွာ အာရပ္ကမၻာရွိ သာဓကမ်ား ျဖစ္ေသာ မိမိႏုိင္ငံအား ေခါင္းေရွာင္ၿပီး စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တတ္သည္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သမၼတမွာ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ သစၥာရွိသည္႔ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔အေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနစရာ မလိုဘဲ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ႏုိင္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ ဗံုးကြဲ တိုက္ခိုက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတြင္း ေႏွာင့္ယွက္သူ မွန္သမွ်ကို အစိုးရက အခ်ိန္မီေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ အမွန္တကယ္ ပီသလိုပါက အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဆင္းရဲ ဒုကၡျဖစ္ေစမည္႔ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးၾကသူမ်ား မျဖစ္ၾကရန္ အႀကံေပး ေရးသားလိုက္ ရပါသည္။
ဖူးစံုေထြး

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий