ေဆာင္းပါးရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ေတြ စၿပီး က်င္းပေနခ်ိန္မွာ မီဒီယာေတြ ေပၚမွာ ေရးၾက၊ ေဆြးေႏြး ၾကတာေတြကို ဖတ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ အေတြးမ်ားကို မွ်ေ၀ လိုက္တာပါ။
လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႕က ဗီအိုေအ အစီအစဥ္မွာ ဆရာ ေက်ာ္ဇံသာက လႊတ္ေတာ္ေတြ ျပန္ေခၚေတာ့မယ့္ အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း မထားဘူး။ လမ္းစဥ္ပါတီ လက္ထက္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒမွာေတာင္ အဲဒီလို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလႊတ္ေတာ္ဟာ ဘာမ်ား လုပ္ႏုိင္မွာလဲလို႔ ေမးခြန္း ထုတ္သြားတာ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။
ဆရာေက်ာ္ဇံသာလို ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ ႏုိ္င္ငံတကာ ေရးရာမွာ ႏွံ႕စပ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္က အဲဒီလို မွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္တာကို အေတာ္ အံ့ၾသမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရင္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ဥပေဒ ႏွစ္ခုလံုးဟာ ၿဗိတိသွ် ၀က္မင္နစ္စတာ ပံုစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေျခခံပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရးေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာ တာ၀န္ ယူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၁၉၄၇ ဥပေဒအရ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုရတဲ့ ပါတီကထဲက ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႕ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၀န္ႀကီးေတြကို ခန္႔ပါတယ္။ သမၼတ ရိွေပမယ့္ သမၼတက အေဆာင္ အေယာင္ ရာထူးသာ ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳ ေရးေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာ တာ၀န္ယူတဲ့ အတြက္ ၀န္ႀကီး ရာထူးယူတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ဖို႔ မလိုပါဘူး။
တစ္ပါတီစနစ္ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္တဲ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒကေတာ့ တစ္ပါတီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားစုပါတီ ဆိုတာ မရိွပါဘူး။ အာဏာရပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီနဲ႕ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠဌက သမၼတ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီကို တာ၀န္ ခံရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီနဲ႕ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕မွာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ထြက္ဖို႔မလိုပါဘူး။
အဲဒီလို လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရးေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရာ၊ ၁၉၇၄ တံုးကဆိုရင္ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္၊ ျပည္သူ႕ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ေတြ ပါပါတဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိုင္ကိုပါ ကိုင္ထားတဲ့ အတြက္၇၄ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁ မွာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ၄၇ ဥပေဒမွာေတာ့ တရားေရး မ႑ိဳင္က သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ အတြက္ ၄၇ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၅ မွာ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳ အာဏာသည္ ပါလီမန္တြင္ တည္ရိွ ရမည္လို႔သာ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။
၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒက ေပၚထြက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ပံုစံဟာ အေမရိကန္ပံုစံ သမၼတက ဦးေဆာင္ၿပီး မ႑ိဳင္သံုးရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွာ သမၼတ ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ခံရရင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရး တို႔ကို ပိုင္းျခား သံုးစြဲျခင္းနဲ႕ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္မယ္ ဆိုျပီး ျပ႒ာန္း ထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၂ မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ခြဲေ၀ အပ္ႏွင္းသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ဆရာေက်ာ္ဇံသာ လိုခ်င္သလို ကြန္ဂရက္ကို အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္လို႔ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရိွပါဘူး။ အခန္း ၁ ပုဒ္မ ၁ မွာသာ ဥပေဒျပဳ အာဏာကို အထက္ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကို အပ္ႏွင္းေၾကာင္း All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives ဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
ဒီေတာ့ ဆရာေက်ာ္ဇံသာရဲ့ မွတ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ့အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မထားတဲ့ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ဥပေဒေၾကာင္း အရ မမွန္သလို လက္ေတြ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေဆြးေႏြး၊ ဆံုးျဖတ္ေနမႈမ်ား အရလည္း လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာလည္း မွားေနတယ္လို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
မီဒီယာေတြ
ပထမအႀကိမ္တံုးက လႊတ္ေတာ္တြင္းကို သတင္းမီဒီယာမ်ား ၀င္ခြင့္မရသျဖင့္ ကန္႔ကြက္သံေတြ ညံခဲ့တယ္။ အခု ဒုတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေ၀း က်ေတာ့ သတင္း ယူခြင့္ျပဳသည္။ ဓာတ္ပံု ရိုက္ခြင့္ျပဳသည္။ သတင္းခန္းမွာ ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို နားေထာင္ခြင့္၊ ရုပ္သံမွတဆင့္ ေလ့လာခြင့္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးသမွ် တစ္၀ႀကီး ေရးတာ ဖတ္ရေတာ့မည္ဟု ေစာင့္စား ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္စၿပီး ေလးရက္ အၾကာမွာေတာ့ ဂ်ာနယ္သံုးခုက သတင္း သမားမ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္ဟု Eleven ဂ်ာနယ္မွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာသမွ် အျပည့္အစံုကို ဂ်ာနယ္ေတြက ေဖာ္ျပဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အစိုးရ သတင္းစာေတာင္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ မေရးႏုိင္။ သို႕ေသာ္ ဂ်ာနယ္အလိုက္ သန္ရာသန္ရာ ကိစၥမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေရးျပတာ၊ သတင္း တင္တာေတာ့ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ အခုထိ Myanmar Time , Eleven, Envoy သံုးေစာင္သာ ဆက္တင္ ေပးေနၿပီး က်န္သူေတြ ကေတာ့ သတင္းစာထဲက ျပန္ကူး ေဖာ္ျပေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ ဆိုဒါပုလင္းလိုပဲ ေဖာက္စေတာ့ အသံမည္သည္၊ ၿပီးေတာ့ အဖ်ား ရႈးသြားသည္ ဆိုတဲ့ စကားကုိပဲ ျပန္ေျပာင္း ေအာင့္ေမ့ မိပါေတာ့တယ္။
ေနာက္ျပီး ဒီထက္ဆိုးတာက ျပည္ပ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႕က အစိုးရ သတင္းစာမွာ သူတို႕ ေဆြးေႏြးသမွ် အျပည့္အစံု မေဖာ္ျပဟု စြပ္စြဲလာတာပါပဲ။ အဆိုတစ္ခုကို ေလးငါးဆယ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးတာ၊ ၀န္ႀကီးငါး ေယာက္ ေလာက္က ျပန္ေျဖ ေနတာေတြကို အျပည့္အစံု ထုတ္ဖို႔ ဆိုတာ ဘယ္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံက သတင္းစာမွာမွ မရိွပါဘူး။ သူေကာင္းမယ္ ထင္တာေလာက္ပဲ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပဖို႕ မွတ္တမ္း တင္ရမွာက လႊတ္ေတာ္ အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမွာလည္း ေဆြးေႏြးခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ဖို႕၊ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္တာကို ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ ဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္သင့္တာက လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းေတြ ျမန္ျမန္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ဥကၠဌမ်ားကို တင္ျပဖို႔၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေနာင္မွာ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္၊ အဂၤလိပ္ ပါလီမန္တို႔လို ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ေပးဖို႕ ႀကိဳးပမ္း သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို လႊတ္ေတာ္ကလည္း ထုတ္ျပန္မယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း မိမိတို႔ သန္ရာကိစၥမ်ားကို ေရးသား သတင္းေပးပို႕ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာေျပာ ေနၾက ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ ျဖစ္လာမွာပါ။ အခုေတာ့ သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ရာ နီးပါးေလာက္မွာ သံုးေယာက္ပဲ ပံုမွန္ သတင္း ယူေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မီဒီယာေတြ တာ၀န္မွ ေက်ရဲ့လား၊ မင္းသမီး မဂၤလာေဆာင္ ေလာက္ေတာင္ အားမထည့္ ေတာ့ဘူးလားလို႕ ေမးရမလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။
ေတြးမိသမွ် ေ၀ငွလိုက္တာပါ။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий