၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မ ေန႔အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပပံုကို တ႐ုတ္ အစိုးရပုိင္ CCTV႐ုပ္သံမွ လာေရာက္ သတင္း ရယူသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ CCTV႐ုပ္ သံမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး သတင္း တက္ေရာက္ရယူျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ က်င္းပေနသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ားသို႔ ေန႔စဥ္သတင္း တက္ေရာက္ရယူေနသည့္ သတင္းမီဒီ ယာမ်ားမွာ Eleven Media Group ႏွင့္ျမန္မာတိုင္းမ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ား ပထမေန႔သုိ႔ သတင္းေထာက္ ၉၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ သတင္းရယူခဲ့သည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий