၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အ စည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေမးခြန္း ၁၀ ခုေျဖၾကားျခင္း၊ အဆိုေလးခု အတည္ျပဳ ျခင္း၊ အဆိုႏွစ္ခု တင္သြင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ပုဂံၿမိဳ႕သစ္တြင္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္း၊ ခႏၲီးခ႐ုိင္ ကုတင္ ၁၀၀ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၊ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္း၊ နာဂ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တာ၀န္ခံဆရာ၀န္မ်ား ခန္႔အပ္ထားေပးရန္ ေမးခြန္း၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဌာနအား နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမ်ားတည္ရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမွ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား သည္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ စားသုံးႏိုင္ေရး အာမခံခ်က္ ေပးမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း၊  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ နယ္ ေျမပဒုံေက်းရြာ အုပ္စု၊ ဆူးေတာေက်း ရြာ ၁၆ ကုတင္ဆံ့ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေရး ေမးခြန္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚရွိ လက္ရွိျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ကုတင္  ၅၀ ဆံ့ကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အေျခခံပညာ အဆင့္အသီးသီး တြင္ အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရးစာေမးပြဲ မ်ား က်င္းပရန္ေမးခြန္း၊ အေျခခံပညာ နယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသားဆရာမ်ား ရွားပါးလာျခင္း ေမးခြန္း၊ အေျခခံပညာ နယ္ပယ္တြင္ အဆင့္အလိုက္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ခံထားေရး ေမးခြန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ ၃ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္း၏ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အေပၚ မေလ်ာ္ၾသဇာ က်င့္သံုးမႈ၊ မမွန္မကန္ျပဳက်င့္မႈမ်ား အတြက္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကသည့္အခါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ စံုစမ္းရာေဒသမွ ယံုၾကည္ ေလးစားထုိက္ေသာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ရပ္မိရပ္ ဖမ်ားအား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းရန္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆိုေလးခုမွာ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ျမန္မာက်ပ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္း ေၾကာင္းအဆုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းေရး အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အဆို၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ရက္ ၁၀၀ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ခ်ီးက်ဳး မွတ္တမ္းတင္ေပးပါရန္ အဆုိႏွင့္  လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက စီမံခန္႔ ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္မဆံုး ႐ံႈးေစေရး၊ လံုၿခံဳမႈအျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ား ေစ်းႏွိမ္မခံရေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရွိေရးစသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ခု ေရးဆြဲၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ သီးစားခ်ထားေရးဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိတုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းသင့္ေသာ (က) The Myanmar Company Act ၊ (ခ) The Partnership Act ၊ (ဂ)ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား ဥပေဒတုိ႔ကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆို၊ အဖြဲ႕အစည္း ၉ ရပ္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခု က စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားမွ ဖ်က္သိမ္း၊ ျပင္ဆင္၊ အသစ္ေရး ဆြဲသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုမ်ားကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။


0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий