၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ သာသနိက အေဆာက္အဦ၊ ေလဆိပ္၊ ဘူတာ႐ုံ၊ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ဆိပ္ကမ္း သုိ႔မဟုတ္ သံတမန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေဆာက္အအုံ တစ္ခုခုမွ ကိုက္ ၅၀၀ အတြင္းတြင္ ဆႏၵျပျခင္းမျပဳရ အခ်က္ ပါ၀င္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစံထြန္းက အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစံထြန္း ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားအရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပသည့္ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ျမန္မာစာသဒၵါ ေရးထုံးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးထုံးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္ေရႊက ေဆြးေႏြးခဲ့သလို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကလည္း ေဒါက္တာတင္ေရႊ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ အေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသည့္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က သေဘာတူပါသလား သုံးႀကိမ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ သေဘာမတူသည့္သူ မရွိသျဖင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий