(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္က ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဆြးေႏြး လိမ့္မယ္လို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈ အားလံုး ေလာက္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့၊ အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။)
လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ
ယေန႔ ကာလက ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အနည္းငယ္ က်ယ္ျပန္႔ လာေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရ အဖြဲ႔သစ္တို႔ ေပၚေပါက္ လာၿပီးေနာက္ သမၼတသစ္က တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး၊ သေဘာထားခ်င္း မတူညီသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အဂတိ လိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းေရး၊ ဆင္ရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ် ပေပ်ာက္ေရး၊ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ စေသာ အႏွစ္သာရမ်ား ပါဝင္သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ယခင္ကႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းမႈရိွေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၾကားသိျမင္ေတြ႕ လာခဲ့ရသည္။ စာေပစိစစ္ေရး ရွိေနၿပီး၊ စာမူ ျဖတ္ေတာက္ တားျမစ္မႈမ်ား ရိွေနေသးတာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ထက္စာလွ်င္ တိုးတက္မႈမ်ား ရိွလာသည္ကိုလည္း စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ တဆင့္ ဖတ္ရ၊ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။
ေယဘုယ်သေဘာ ၿခဳံငုံၾကည့္လွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တိုင္းျပည္သစ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးရမည္ဟူေသာ မူကို လက္မခံထားၿပီး ထိုမူအတိုင္း အေကာင္ထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားလိုသည့္ သေဘာ ရိွေနတာကို ျမင္ရသည္။ ထိုမူကို လက္ခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစကား ေျပာျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူလူထု လုိလားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနျခင္းက ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လည္း အက်ဥ္းသား မ်ား လႊတ္ေပးေရး စသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္လာလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ခိုင္မာဖို႔အတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစိုးရသစ္၏ ေျခလွမ္းသစ္မွာ ျပည္သူလူထု ေစာင့္ၾကည့္ဆုံးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္မည္လား
ထိုသို႔ေသာ ျပည္သူလူထု အထူးတလည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ေျခလွမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ျမင္ရမည္လား ဆိုသည္မွာလည္း ျပည္သူ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္ စတင္လာရာတြင္ "ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္" စသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚလာတာကို ေတြ႔ရသည္။ သည္လိုသာ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ျဖစ္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ဆိုင္ရာ ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ ထင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီက အမ်ားစု ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပါတီကလည္း၊ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိက မဟာမိတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ပထမ ေန႔မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္ အတြက္ အေရးပါေသာ ေပၚလစီ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတသစ္ အျဖစ္ စတင္ တာဝန္ယူခ်ိန္မွ စတင္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ သမၼတ မိန္႔ခြန္းမ်ားမွာ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚမွာ အေျချပဳ ထားတာ ျဖစ္သည္။ သမၼတ အေနျဖင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားသည္ကို ေတြ႔ရသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္ကို အေျခခံသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုက အျမင္သစ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ လာၾက သည္။
ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ညီမွ ျဖစ္မယ့္ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပထမေန႔ အဖြင့္မွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္ေက်ရန္၊ ေစတနာထားရန္၊ အရည္ခ်င္း ျပည့္ဝရန္ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မွန္ကန္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ သေဘာထားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား ဆန္းစစ္သုံးသပ္ ေဝဖန္ၿပီး လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒမ်ား အျမန္ ေပၚထြန္းေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ညီသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား မည္မွ်ေလာက္ တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကမည္လဲ ဆိုတာ ျပည္သူလူထုက ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ေပါ့ေလ။
ဒါအျပင္၊ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သတင္းဂ်ာနယ္၊ မီဒီယာမ်ားပါ ေရာက္ရိွေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ထြန္းေစေသာ အဂၤါမ်ား စုံညီလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေ၀ဖန္မႈ ကိုပါ ခံယူသြားမည္ဟု ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါေသးသည္။ မီဒီယာမ်ားကို မည္မွ်ေလာက္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းလိုက္ခြင့္ေပးၿပီး၊ မည္မွ်ေလာက္ သတင္း ေဖာ္ျပခြင့္၊ မည္မွ်ေလာက္ သတင္းထင္ျမင္ ခ်က္ေရးသားခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေဝဖန္ အႀကံေပးမႈ တို႔ကို မည္မွ်ေလာက္ ပုံႏိုပ္ ထုတ္ေဝခြင့္တို႔ကို ေပးလာမည္လဲ ဆိုတာကလည္း ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဝင္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနသည့္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား
လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ တိုင္းျပည္သစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ေဆြးေႏြးၾက၊ ဥပေဒျပဳၾက၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၾက လုပ္ကိုင္ရန္ စတင္တာစူ စုိင္းျပေနၾကတာကို ေတြ႔ေနရသည္။ ယခင္ကႏွင့္ မတူ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆို လာၾကတာကို 'ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ' က်င္းပစဥ္က ၾကားခဲ့ရသည္။ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တို႔တြင္လည္း သည္လို ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးသံမ်ား ၾကားလာရလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ တိုင္းေရး ျပည္ရာမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနၾကသက့ဲသို႔ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေတြ႔ျမင္လာၾကရမည္ဟု ျပည္သူလူထုက သေဘာတူရသည္။ သည္လို လႊတ္ေတာ္ပ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ရိွလာမွလည္း တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိေရာက္ လာမည္ဟု ထင္သည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အားလုံးပါဝင္ၾကဖို႔
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို သေဘာမတူေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္မလာေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ မလာေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ရိွေနသည္။ ထိုအင္အားစုမ်ားထဲမွာ တိုင္းျပည္ခ်စ္သူမ်ား၊ အမ်ား ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လုိၾကသူမ်ား အမ်ားအျပား ရိွသည္။ ဒါ့အျပင္၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေရာက္ေနသူမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ေရာက္ေနသူမ်ားလည္း ရိွေသး သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းမွာ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပမွ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္မွာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးကို အားေပး လိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။ သမၼတက ဖြဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ၾကေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ား ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးကို ဖြင့္လွစ္ ထားေၾကာင္း၊ အလားတူ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံ ႏိုင္ၾကေသးတဲ့ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု မ်ားကိုလညး္ သေဘာထား အျမင္ ကြဲလြဲ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့တာက ဒါကို ရည္ရြယ္တာပဲ ျဖစ္သည္။
- လက္ရိွဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံကို သေဘာမတူသူေတြ ရိွတာကို လက္ခံသည္။
- တိုင္းျပည္ အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္ၿပီး သေဘာတူသူမ်ားႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ သြားလိုသည္။
- ပဋိပကၡေတြကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။
ဒါေတြက သမၼတ၏ ကတိကဝတ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳး အျမတ္ကို အေလးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးျမတ္ ဆိုတာက တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးကို ၾကည့္တာပဲ ျဖစ္သည္။ ဤ ကတိ ကဝတ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္သည္။
ေမာင္းဆက္                    ပိေတာင္ေျမမွ  ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий