ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရး လုပ္ငန္းတာဝန္အျဖစ္ ေဒသအသီးသီး၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး တာ၀န္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရး စခန္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္က အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရး စခန္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစခန္းတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၊ သုေတသနကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား အားလံုးက အသိပညာမ်ား ဖလွယ္ၿပီးေပါင္းစပ္ ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
သိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ၁၄ ခ်က္ႏွင့္အညီ ယင္းစိုက္ခင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးထားရွိေသာ အထူးအထြက္တိုး စပါးခင္းႀကီး မ်ား၊ သိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ေပါင္းစည္း လယ္ယာစနစ္တို႔ျဖင့္ ေတာင္သူပညာေပး တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ႏို႔စားႏြား၊ ခိုင္းႏြား၊ ကြ်ဲ၊ ၀က္၊ ၾကက္၊ ဘဲ၊ တီေကာင္မ်ားအား ေမြးျမဴထားသည္ကိုလည္း ေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ ေရွ႕ေျပးဧက ၅၀၀ စိုက္ခင္းကို ဗဟိုျပဳ၍ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား အပါအ၀င္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စံနမူနာယူ လုပ္ႏုိင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအသစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ရက္မွ ယခုငါးလကာလအတြင္း ေျမျပဳျပင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရသြင္းေရထုတ္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ Sustainable Agriculture Development လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေျမသယံ ဇာတကို ရာသီမေရြး အက်ိဳးရွိစြာ စိုက္ပ်ိဳး အသံုးျပဳႏုိင္ေရး စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ လက္မႈလယ္ယာစနစ္မွ စက္မႈလယ္ယာ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လိုအပ္ခ်က္လုပ္ငန္း၊ ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြတြက္ေခ်ကိုက္မည့္ အထူးအထြက္တိုး မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္း လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရပိုင္းကသာမက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ ပါဝင္ ရင္းႏွီးျမွဴပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္တိုင္ အခန္းက႑မွ စံနမူနာျပ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ လယ္ယာက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေခတ္မီ စက္မႈ လယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာႏုိင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий