ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေရ

ဟိုင္နန္း အမ်ိဳးစား စစ္ေရယာဥ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ထုတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလ


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္တြင္ ၁၅၅မမ၊၁၅၂မမ၊၁၃၀မမ အေျမာက္ႀကီးမ်ားရွိၿပီး ၁၂၂မမ၊၁၂၀မမ၊၁၀၅မမ အေျမာက္မ်ား ႏွင့္ ၁၂၀မမ ေမာ္တာမ်ား၊၈၁မမ၊၆၀မမ စသည္ျဖင့္အစံုရွိပါသည္။
  sources:http://mmdefence.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий