ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းစဥ္အရ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင္႔ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျခခံေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လာႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုတေလာတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ႔က်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စသည္တို႔ကို အာရံုစိုက္ လုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ဖက္ တစ္လမ္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး မွတဆင့္ ဒီမုိကေရစီ ဦးတည္သြားရန္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း သံတမန္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးျမွင့္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ် မပ်က္ကြက္ေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ အစုိးရမွ အေျပာမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ ေကာင္းမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလည္း မ်က္ျမင္ ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပါ၀င္ကူညီျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ယံုၾကည္ လက္ခံျခင္း မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ ျပည္တြင္း အစြန္းေရာက္ သမားမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ထိုသူမ်ားက ၎တို႔ခ်ည္း အစြန္းေရာက္ ေသြးရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအား အတိုက္အခံ လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္႔ႏုိင္ငံတြင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း လိုက္လံ စည္းရံုးျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ သတင္းဆိုးမ်ား လႊင့္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ လမ္းစဥ္ တိတိပပ မရွိဘဲ မိမိ ကိုယ္တိုင္လည္း တိုင္းျပည္အေပၚ တာ၀န္ေက်ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္စြမ္း မရွိသည္႔အျပင္ ဦးေဆာင္ လမ္းျပႏုိင္သူကိုလည္း အထင္မႀကီးေသာ ဟိုမေရာက္ သည္မေရာက္ လူတန္းစားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု ေခၚဆိုႏုိင္ ပါသလား။
အမွန္စင္စစ္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းတြင္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔၊ တစ္ေယာက္တည္း ခြဲထြက္ မေနသင့္ဘဲ စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူ အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ၊ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း အရာထင္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈသည္ ထိုသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေသြးကြဲေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္သည့္ အတြက္ ‘အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ’ ဟု သတ္မွတ္ ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍သာ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ပါတီတို႔က ေဆြးေႏြးပြဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေပၚ အေကာင္း ျမင္ေသာ ၀ါဒျဖင့္ ရႈျမင္ သံုးသပ္တတ္ၿပီး စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္တတ္မည္ ဆိုလွ်င္ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနၾကေသာ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္သည္႔ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း တိုက္တြန္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
ဖူးစံုေထြး

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий