ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ကာလကပင္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏီွးခဲ့ေသာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ (The State Duma) ဒူးမား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုးဦး ပါဝင္ေသာ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၂၆ ရက္ ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕အထိ ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ႏွင့္ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွိရင္းစြဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ ေလ့လာ၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ရန္၊ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသစ္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့မႈကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေနကို မွန္ကန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚထြန္းလာမႈကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံသည္ လည္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ျပည္ပသို႔ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦး ပါဝင္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေကာ္မတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ က႑မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ သူမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ျဖစ္ရာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ျမန္မာ-႐ုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာကပင္ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေလးစားမႈျဖင့္ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံ လာခဲ့ၾကသည့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ ေလ့လာမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ႏွစ္ေပါင္း (၄ဝ) ခန္႔အတြင္း အႀကိမ္ (၃ဝ) ခန္႔စီ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးမ်ား အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ား လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားဒူးမား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုရွား အထက္လႊတ္ေတာ္ (ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီ) ဒုတိယ ဥကၠ႒သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈကို ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းလာေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ျဖင့္ ထပ္ေလာင္း အားျဖည့္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မႈ
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ (H.E.Mr.Fryzlov) အား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား ၎၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို မဆိုင္းမတြ လက္ခံတုံ႔ျပန္၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး လာေရာက္ျခင္းကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္စြာ၊ ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား အျမင္မ်ား ဖလွယ္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ သိရွိ ေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ား အခ်ိန္၊ ေနရာမေရြး ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါေၾကာင္း ေႏြးေထြးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကား၍ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကား၍ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အခြင့္အခါ သင့္ခိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဒူးမား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ၎သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံ လုံျခံဳေရး ေကာင္စီဝင္ ျဖစ္သျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမန္မာ-႐ုရွား ဆက္ဆံေရးကို အၿမဲလိုပင္ ေစာင့္ၾကည့္ သိရွိခြင့္ ရရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမင္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဘူမိေဗဒ ေလ့လာေရး၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ပါေၾကာင္း၊ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း အစိုးရက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကလည္း ျမန္မာ-႐ုရွား ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေရးႀကီးသည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အေဆြေတာ္တို႔ တာဝန္ယူစဥ္ ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရနံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳက႑မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ကုန္ သီးႏွံ၊ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း၊ ကြၽန္းသစ္ စသည္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေရာ္ဘာစိမ္းႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ခ်က္ၿပီးေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ဝယ္ယူ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကမာၻလွည့္ခရီ္းသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသားမ်ား စိတ္ဝင္စားမည့္ သာယာလွပ သန္႔ရွင္းသည့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖေနရာမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ မိမိခရီးစဥ္ အတြင္း ႐ုရွား ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားရွိ၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ သက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္သျဖင့္ ေဆြးေႏြး ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္တုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ က႑အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစား က႑တြင္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို တုိးျမႇင့္ရန္ တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္၍ တက္ႂကြၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒကိုပင္ ယခု အစိုးရသစ္က လက္ခံက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေရးအတြက္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံက မွန္ကန္စြာရပ္တည္ေပး သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကမာၻ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံက ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးလိုပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက က်င့္သုံးေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒ အရ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႐ုိးသားပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ဒူးမားလႊတ္ေတာ္(ေအာက္လႊတ္ေတာ္)
႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံ၏ ဒူးမား လႊတ္ေတာ္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒရယ္ ညီလာခံ (Federal Assembly of Russia) တြင္ ပါဝင္ေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီ (Fedration Council of Russia) ဟု ေခၚေဝၚပါသည္။ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ကို ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္က ပထမဆုံး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရသည့္ ပါလီမန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမ အႀကိမ္မွ စတုတၴအႀကိမ္ အထိ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးမ်ားကို ၁၉ဝ၆ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၇ခုႏွစ္အထိ ဖြဲ႕စည္း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဇာဘုရင္ေခတ္ ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဆုိဗီယက္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ဆိုဗီယက္ေခၚ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပါဝင္ေသာ ဆူပရင္းဆုိဗီယက္ (Superme Soviet) ကိုဖဲြ႕စည္းခဲ့ရာ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အႀကီးဆုံး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးခဲ့ရာ သမၼတ ေဘာရစ္ရယ္ဆင္လက္ထက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအသစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆူပရင္းဆုိဗီယက္ေနရာတြင္ ယခင္က ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည့္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ကို ပၪၥမအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လက္ရွိဒူးမားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၅ဝ)ဦး ပါရွိၿပီး (၅)ႏွစ္ သက္တမ္းရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရမႈ အေနအထားမွာ မစၥတာပူတင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ (United Russia) ယူႏုိက္တက္႐ုရွားပါတီမွ (၃၁၅) ေနရာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ (၅၇)ေနရာ၊ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီမွ (၄ဝ)ေနရာႏွင့္ (Fair Russia) ဖယ္ရား႐ုရွားပါတီ မွ (၃၈) ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ သူ ၁ဝ၉ သန္းအနက္ သန္း ၇ဝ နီးပါးမဲေပးခဲ့ၾကရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ စုစုေပါင္း၏ ၆၃ ဒသမ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ (၁၁) ပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵမဲ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ ရရွိေသာ ပါတီမ်ား ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိဘဲ သင့္ရာပါတီသုိ႔ ထည့္ေပါင္း ေပးရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဒူးမားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ (၃၂)ခု ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေကာ္မတီ မ်ား အျပင္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီကဲ့သို႔ သီးျခား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ ဥပေဒျပဳမႈ၊ ဥပေဒမ်ားအား စိစစ္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာက႑ အလိုက္ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ အစားထိုး၊ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသိရွိရခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ရသမွ် အခ်ိန္တိုင္း ေဆြးေႏြးေလ့လာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ရသည္မွာ ဒူးမားလႊတ္ ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္သာမက လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၏ ေန႔လယ္စာစားပြဲတြင္ အခ်ိန္ထက္ဝက္မွာ ေဆြးေႏြးျခင္းက အခ်ိန္ယူခဲ့ပါသည္။ ၎ေန႕ လယ္စာစားပြဲသို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႐ုရွား သံအမတ္ႀကီးလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းေကာင္စီ (အထက္လႊတ္ေတာ္)
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီ (အထက္လႊတ္ေတာ္)သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ အထက္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ (H.E.Mr.Shtyrov) မစၥတာ ရွတီေရာဗ္က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ (အထက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေနရာမွာ ယာယီ လစ္လပ္လ်က္ ရွိပါသည္။)
႐ုရွား အထက္လႊတ္ေတာ္ ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီသည္ ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ပါလီမန္ျဖစ္ေသာ ႐ုရွားဖက္ဒရယ္ညီလာ ခံတြင္ ဒူးမား လႊတ္ေတာ္(ေအာက္လႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ အတူပါဝင္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုရွား တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဖက္ဒရယ္ေဒသ (Federal Suvhect) (၈၃) ခု ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရာ ဖက္ဒရယ္ေဒသတစ္ခုစီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ (၂)ဦးစီ အညီအမွ် ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၆) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အား တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။
႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီသို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ ေဒသ(၈၃) ခုမွာ ရီပတ္ဗလစ္ (၂၁) ခု၊ အိုဗလပ္ (၄၆) ခု၊ က႐ိ ုင္ (၉) ခု၊ ဖက္ဒရယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ (၂) ခု (ေမာ္စကိုႏွင့္ စိန္႕ပီတာစ္ဘတ္)၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အိုကရပ္ (၄) ခု၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အိုဗလပ္ (၁) ခုတို႕ပါဝင္ ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ေဒသမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳမႈ အဖြဲ႕အစည္းမွ တစ္ဦးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းမွ တစ္ဦးစီ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီ (၁၆)ခုႏွင့္ ေကာ္မရွင္ (၇)ခု ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ အသြယ္သြယ္ကို အဆိုပါ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒူးမားကဲ့သို႔ မမ်ားျပားေၾကာင္း၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဒူးမားက အဆံုးအျဖတ္ေပး ရသည္က မ်ားျပားေၾကာင္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါတီကိုအေျခခံ၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ေကာင္စီ အထက္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို ေလ့လာ ေဆြးေႏြးရာ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုကို အထက္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူပါက အထက္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးသို႔ အသီးသီးတင္ျပ၍ မဲခြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီခ်က္ မေပးသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံက သေဘာတူလွ်င္ အတည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္
႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သည့္ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕သည္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕ ဒူးမား လႊတ္ေတာ္သို႔ ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ ပါသည္။ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ (၁၇ဝ၃ ခုႏွစ္)က ဇာဘုရင္ ပီတာ-သ-ဂရိတ္ အေျချပဳ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဇာဘုရင္ေခတ္ ကုန္ဆုံးၿပီးခ်ိန္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္လြန္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေမာ္စကိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ H.E.Mr.V.I.Tyulpanou က ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား ရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အေလးထားေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆင့္တူညီေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ဳိးႏွင့္ ပိုမိ ုရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၅ဝ မွ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅ဝ) ဦးပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသတြင္း နယ္ေျမ (၁၈) ခုတြင္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႐ုံးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အပတ္စဥ္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ဆႏၵရယူေဆြးေႏြးျခင္း၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္ အစဥ္အလာရွိေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားမိပါ သည္။ မိမိအားေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမွာ မွတ္သားဖြယ္ ရာျဖစ္ပါ သည္။
႐ုရွားႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ဇာဘုရင္မင္းဆက္မွ ပီတာ-သ-ဂရိတ္ဘုရင္ႀကီး ကက္သရင္း ဘုရင္မႀကီး တို႔ လက္ထက္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ နန္းေတာ္မ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားျဖင့္ ခမ္းနားထည္ဝါလွပစြာ တည္ရွိေနေသာ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဥေရာပတစ္ခြင္မွ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
စီးပြားကူးသန္း ကုန္သြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ အစီအစဥ္တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားကူးသန္း ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ ရွိစဥ္ ႐ုရွားကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းသို႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႐ုရွား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရာ ႐ုရွားဘက္မွ သိလို ေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ တုိက္႐ုိက္ ပ်ံသန္းမႈ၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္စီစဥ္မႈ၊ သတၱဳက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရာင္းဝယ္မႈ၊ လယ္ယာ ထြက္သီးႏွံႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရး၊ ေရထြက္ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစရွိသျဖင့္ က႑ေပါင္း စုံလင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ႐ုရွား လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားခ်ိန္းဆုိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုရွားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက နီဗာျမစ္အတြင္း သေဘၤာျဖင့္ လွည့္လည္ျပသ ေဆြးေႏြးရင္း ညစာအတူ သုံးေဆာင္၍ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ေခတ္စားေနေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလာမႈတြင္ ၎တုိ႔ စိတ္ဝင္စားသည့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖမႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား အတန္အသင့္ ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာရရွိၾက ပါသည္။
႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္း ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္သည္ ရွိရင္းစြဲ ျမန္မာ-႐ုရွား ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးျမႇင့္ အားျဖည့္ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ သာမက ယခင္ကပင္ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ၊ အေတြ႕အၾကံဳ အျမင္မ်ား ဖလွယ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ တရားစီရင္ ေရးဟူသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အာဏာ ခက္မသုံးျဖာကို ဟန္ခ်က္ညီညီ၊ အေပးအယူ မွ်တ၊ ညီၫြတ္စြာ က်င့္သုံးေနေသာ အေတြ႕အၾကံဳမွာလည္း တန္ဖိုးရွိလွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ ျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ ျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိေတြ႕ဆက္ဆံ၊ တာဝန္ယူရမႈ၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ စသည္မ်ားကို ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ႐ုံးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို၍ခုိင္မာ ေစေသာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို တုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ အလားအလာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
(၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ (၈) မွ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္သံၿငိမ္း၏ ေဆာင္းပါးအား ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий