တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္း ခံထားရၿပီး ျဖစ္သည့္ NLD ပါတီအား တရား၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တည္ဆဲ အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳ ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD သည္ အစိုးရ၏ ဥပေဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ ေစလိုမႈကို ေသြဖယ္၍ ၎ပါတီ ဆက္လက္ အာဏာ ရပ္တည္ေရး အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွား ကိုသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ထိပါးေစႏိုင္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္း လုပ္ေဆာင္မွာ မဟုတ္ဟု ပါတီ၀င္တို႔က ယူဆ ထားၾက ပါေသးသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ကိုလည္း အေကာင္းမျမင္၊ မိမိပါတီ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရးဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ကန္႔လန္႔တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္ ေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္၊ NLD သည္ လူထုအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါတီတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္၊ လူထုအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သမၼတႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာမည္ဟုလည္း ၎အဖြဲ႕က ဆိုပါသည္။ ၎ပါတီ အေနျဖင့္ လူထု အက်ိဳးကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သလဲဆိုတာ စာေရးသူ မခန္႔မွန္းတတ္။ လူထု အက်ိဳးဟု အသံေကာင္း ဟစ္၍ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုသာ စာေရးသူ ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ဘူးပါသည္။ ၎ပါတီ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ အေနာက္အုပ္စုမွ ေကၽြးေသာ မသထာ ေရစာမ်ားကို စားသံုး ေနသည္မွာလည္း အားလံုး အျမင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ၎ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးက ဆုတံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္၍ အရူးဘံုေျမွာက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါသည္။ ထုိသို႔ ေပးအပ္ ထားသည္ကို အဟုတ္မွတ္၊ စိတ္ႀကီး ဝင္ေနသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီ၀င္ တို႔မွာလည္း ပုလဲနံပ တင့္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ေဒၚစုၾကည္သည္ ၎ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈ ရွိေစေရး အတြက္ မည္သည့္ က႑မွ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ဖူး ပါသလဲ။ ႏိုင္ငံတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္း မ်ိဳးေကာ ရွိခဲ့ဘူးပါသလား။ စာဖတ္သူ တို႔အေနျဖင့္ မည္သို႔ပင္ စဥ္းစား၊ စဥ္းစား အေျဖ တစ္ခုတည္း ထြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ NLD အေနျဖင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္မည္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ထိပါး လာမည္ ဆုိပါက တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားျဖင့္ အေရးယူမႈ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေရးသား လိုက္ရပါသည္။
ေစာရန္ႏိုင္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий